Kallelse årsstämma MRRS

Kallelse och föredragningslista till Medborgarrättsrörelsens stämma 27 april 2017

Tid: 18.00  | Anmäl dig på: info@mrrs.se

Styrelsen kallar härmed medlemmarna till ordinarie stämma torsdagen den 27 april 2017
Landstingshuset, Mälarsalen, Kungsholmen Stockholm. Närmaste T-banestation: Rådhuset. Karta >>

Medborgarrättsrörelsens årsmöte, inleds med anförande av Gustav Hemming, centerpartistiskt landstingsråd med ansvar för Miljö-, skärgård och regionplanering som har varit mycket aktiv i debatten om strandskyddet.  Därefter kommer ordföranden för MRRS Leif V Erixell att hålla ett kortare anförande om riktningen framåt med fokus på författningsfrågor/“operativsystemet”.

Stämman ska sedan avhandla av stadgarna fastlagda punkter i följande föredragningslista:

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande och -sekreterare samt en justerare jämte stämmoordf.

3. Kallelsens godkännande

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens årsredovisning 2016

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Förslag till stadgeändring: Se punkt 15 nedan.

10. Val av ordförande (jämna år)

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Motionsbehandling: Att formellt ändra namnet i förtydligande syfte från “Medborgarrättsrörelsen” till
“Medborgarrättsrörelsen i Sverige” förkortat MRRS.

16. Anmälningsärenden

17. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen

P.S.
Årsredovisningen har postas ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen den 10/4-17.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.