Kallelse årsstämma MRRS

Kallelse och föredragningslista till Medborgarrättsrörelsens stämma 27 april 2017

Tid: 18.00  | Anmäl dig på: info@mrrs.se

Styrelsen kallar härmed medlemmarna till ordinarie stämma torsdagen den 27 april 2017
Landstingshuset, Mälarsalen, Kungsholmen Stockholm. Närmaste T-banestation: Rådhuset. Karta >>

Medborgarrättsrörelsens årsmöte, inleds med anförande av Gustav Hemming, centerpartistiskt landstingsråd med ansvar för Miljö-, skärgård och regionplanering som har varit mycket aktiv i debatten om strandskyddet.  Därefter kommer ordföranden för MRRS Leif V Erixell att hålla ett kortare anförande om riktningen framåt med fokus på författningsfrågor/“operativsystemet”.

Stämman ska sedan avhandla av stadgarna fastlagda punkter i följande föredragningslista:

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande och -sekreterare samt en justerare jämte stämmoordf.

3. Kallelsens godkännande

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens årsredovisning 2016

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Förslag till stadgeändring: Se punkt 15 nedan.

10. Val av ordförande (jämna år)

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Motionsbehandling: Att formellt ändra namnet i förtydligande syfte från “Medborgarrättsrörelsen” till
“Medborgarrättsrörelsen i Sverige” förkortat MRRS.

16. Anmälningsärenden

17. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen

P.S.
Årsredovisningen har postas ut till alla medlemmar tillsammans med kallelsen den 10/4-17.

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska ideologin (i bokhandeln inom kort). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.