Yttrandefriheten under attack

Två representanter för det fyraprocentsparti som driver socialdemokraterna framför sig i regeringen  – Miljöpartiet – har i en artikel i Expressen (>>) gått ut och redovisat hur man totalt missuppfattat den för samhällsutvecklingen och medborgarrätten så viktiga yttrandefriheten. Här nedan kommer en analys kring på vilket sätt de missförstått saken. 

Yttrandefriheten är av central betydelse för att kunna kontrollera makten och då särskilt den exekutiva politiska makten samt statens olika organ. Detta eftersom staten sitter på både lagstiftningsmakten och våldsmonopolet (visserligen svårt att tro på sistnämnda i dagens Sverige, men så är det) och dessa två instrument kan alltid missbrukas mot den i sammanhanget skyddslöse medborgaren som måste kunna höja sin röst mot missförhållanden eller rent förtryck. Lägg till detta den oundgängliga möjligheten att belysa korruption och missförhållanden överallt i samhället så att dessa fenomen inte kan bita sig fast och växa, vilka de oundvikligen gör i stater där yttrandefriheten är svag eller till stora delar i statens kontroll.

Det säger sig självt att yttrandefriheten för att vara effektiv måste vara:

a. Oberoende av den stat och de politiska partier man ska granska

b. Att yttrandefriheten i sig är vid så att inte staten och politiken kan inskränka kritik med moraliserande pseudo-argument som “missaktning” (dvs där inget hot om våld eller uppvigling förekommer).

c. Att marknaden för publicistik är så öppen och icke-monopoliserad som möjligt.

De två miljöpartisterna anför däremot följande [mina kommentarer inom klammer]:

”En hörnpelare i vår demokrati är den fria och oberoende pressen som granskar oss som har makt och beskriver vad som sker i samhället.”
[Oberoende måste förstås betyda oberoende av bidrag från den stat man ska granska! Allt annat är Orwellskt nyspråk.]

”Runt om i landet kämpar medier just nu för att överleva.”
[Fast alternativa medier frodas. Att etablerade systemvänliga medier kämpar för att överleva borde rimligen ha att göra med att de inte levererar den information medborgarna söker – som t.ex. sanningen om rättspolitikens misslyckande och migrationspolitikens effekter och kostnader.]

”Därför har regeringen stärkt mediestödet för kommersiella medier”
[Kommersiella medier är inte kommersiella om de inte kan stå på egna ben på en marknad!] ”…och beslutat om villkor som gör att public service står fortsatt starkt” [d.v.s. försöka  behålla sin förmåga att leda nyhetsurvalet och nyhetstolkningen av det som sker inom staten och politiken d.v.s. av de om finansierar dem …]

”Att stärka medierna är att stärka demokratin.”
[Fast endast om medierna kan stärka sig själva genom att appellera till läsarnas intressen och behov. Konstgjord andning via bidrag som dessutom medvetet undantar de nya icke politiskt korrekta medierna är inget annat än att ge konstgjord andning till medier som borde få lämnas åt sig själva med samma villkor som alla medier på en marknad och om de misslyckas lämna plats för det som bättre möter de behov människor har på en verklig tredje statsmakt och som kan fullfölja sitt uppdrag för yttrandefriheten utan dessa miljöpartisters övertydliga politisering.]

Vidare:

…en parlamentarisk kommitté tillsatts som ska se över om rasistiska organisationer bör förbjudas.

Med tanke på att partier, skribenter och medborgare som varit starkt kritiska till den förda migrationspolitiken inte sällan kallats för ”rasister”(eller ännu värre) bör man hysa stor oro inför denna groteska politisering av det fria ordet.

Man talar också från vänsterns och multikulturalisternas sida ofta om ”hatbudskap” vilket dock aldrig ges någon närmare definition. Man blir varse vad de menar genom att titta närmare på vad som pekas ut och det allt som oftast en bestämd och uppriktig kritik mot deras egen politik – särskilt så migrationspolitiken eller kritik, av islam eller islamska påbud mot t.ex. kvinnor vad gäller deras klädsel, värde och och beteende.

Vi behöver USAs yttrandefrihet inte Mp:s och Morgan Johanssons politiserade strypningar! Utvecklingen borde vara tvärtom mot den som initieras av den nuvarande exekutiva politiska makten.

Moderaten Henrik Sundström skriver på Nyheter idag, mycket klokt:

Den amerikanska konstitutionen förbjuder helt statliga ingrepp i yttrandefriheten, alltsedan 1791. Den amerikanska demokratin har sannerligen inte gått under för det, inte heller har där byggts några utrotningsläger. Sedan mer än 200 år har de amerikanska domstolarna skapat en rättspraxis som noga skiljer mellan den principiella rätten att kränka andra å ena sidan, och brottsliga gärningar som hot och uppvigling å den andra.

Men här i Europa lever och frodas de statliga ingreppen i yttrandefriheten. Det kriminaliserade området utökas ständigt, och nya grupper som anses skyddsvärda av den svenska lagstiftaren kommer med regelbundenhet. Men hjälper det? Det tycks vara föga känt att Tyskland redan från 1920-talet hade kraftfulla lagar som förbjöd hets mot folkgrupp.

Ett hundratal åtal väcktes mot ledande nazister, men det hindrade inte partiet från att växa. Tvärtom fick processerna motsatt verkan, de snarare hjälpte nazisterna till makten.

Överhuvudtaget handlar mänskliga rättigheter om att medborgarna har rätt till en privat sfär bortom statens kontroll, och ett skydd för den enskilde från statens ingrepp i liv, frihet och äganderätt – oavsett med vilka förment goda intentioner dessa ingrepp görs.
( >>)

Amen.

PS
Miljöpartisterna skriver också: ”Vi måste också arbeta för att skapa ett samhälle där människor känner sig delaktiga och där alla barn och unga får växa upp och känna framtidstro.”
Samtidigt bedriver detta parti en exempellös alarmism kring ”klimathotet” som driver många unga människor att bli deprimerade inför framtiden. Detta är inte mindre ovärdigt och oförlåtligt när det faktiskt finns noll (0) empiriskt stöd för att denna alarmism och oror är berättigad.

Se här (>>) för en genomgång av empiriska data gällande korelationen ökade mängde koldioxid och allmänt mänskligt elände. Alarmismen är som framgår helt ogrundad.
Här en artikel som visar hur bedrägligt alarmisterna använder data för att istället blint lita på vidlyftiga och genuint osäkra projektioner om framtiden – som ständigt falsifieras (>>).

 

_____________________________________________

 

Stöd Medborgarrättsrörelsen i Sverige – MRRS! Tillsammans med dig kan vi stärka friheten, rättstryggheten, medborgarskapet och folkstyret i Sverige!

Årsavgiften är minimum SEK 300:- Vid SEK 5000:- eller mer blir man ständig medlem och erhåller ett stiligt diplom som tack och bekräftelse på det livslånga medlemskapet. Självklart får du stödja oss med valfritt belopp utan att bli formell medlem. Varje bidrag är välkommet!

Betala till Plusgiro 19 69 92 – 2 eller Swish1230364281

 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.