Vaccinpassen strider mot grundlagen!

De rättighetsföraktande åtgärder som nu följer i pandemins spår från många hispiga regeringar tycks bli allt allvarligare.  Man talar t.ex. i Österrike om vaccinationstvång för myndiga medborgare som, om det inte hörsammas, kan leda till fängelsestraff.  Se här>>.

Detta är fullständigt unikt för Västvärlden och djupt oroande. I Sverige börjar man mer försiktigt med att man vill inför vaccinationspass för de som valt att inte vaccinera sig med det nödgodkända vaccinet, trots att det saknas vetenskapligt stöd för att detta skulle ha någon som helst effekt för smittspridningen, bortsett från då den grundläggande principiella frågan om likabehandling av alla myndiga medborgare :”allas lika värde” som samma politiker som nu vill starta repressionsapparaten gärna svänger sig med.

Den nya chefen för FHM , Karin Tegmark Wisell (som utstrålar en skarp medborgardompterande och rättighetsföraktande kompetens)  socialministern Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind kör alltså utan att blinka fram ett uppenbart grundlagsvidrigt förslag ( se nedan) som gör att vissa människor i Sverige – som valt att avstå från det nödgodkända och föga varken grundligt undersökta (inga studier finns t.ex. för havande kvinnor och foster) eller effektiva spikproteinvaccinet (studera särskilt Gibraltar – fullvaccinerat – men där smittspridningen nu löper amok. Se även detta>> och detta>>) – ska behandlas som andra klassens medborgare som inte längre ska få utöva samma rättigheter som övriga –  hur friska de än är!

Fråga på det från våra journalister på den återkommande pressträffen? Sannolikt inte. Vi har nämligen en journalistklass i PK-medierna som i sin uselhet alltid kryper för maktens propåer. Deras följsamhet mot vad som än kommer som kan motivera att folk dompteras och rättar in sig i ett allt sjukare led, tycks tyvärr inte sakna några gränser.

Citerar ur en artikel från Dagens Juridik:

“Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs.

En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen.

Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning.

Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs.

Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.”

”Lagrådet bör enligt vår uppfattning involveras för att granska förslaget i dess helhet inklusive den fortsatta tillämpningen av covid-19-lagen. Adekvat analys kring förslagets proportionalitet måste ske. Därutöver måste patientlagens regler om informerat samtycke beaktas.

Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.”

”Bevis om tillfrisknande efter genomgången infektion ingår inte i regeringens förslag och inte heller möjligheten att använda sig av test för pågående infektion. Förslaget skiljer sig därför från EUs så kallade gröna pass”

Som sagt Karin Tegmark Wisel och Lena Hallengren lär vassa. De struntar t.ex. i följande faktum:

”Flera studier har visat att den naturligt genererade immuniteten genom infektion är bredare och mer långvarig än den vaccingenererade, vilket redogörs för i detalj i remissvaret med angivande av källor.”

”I förslaget görs heller ingen förnyad analys av sjukdomens allvarlighet, riskerna för allvarliga biverkningar av vaccinen samt immunitetsläget i samhället givet tidigare samhällsspridning och vaccination. ”

”Vår uppfattning är att förslaget inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedöms strida mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför bör dra tillbaka förslaget.”

Detta är uppenbart och totalt haveri från nämnda politiska trojka, särskilt från den politiskt urarva Lena Hallengren.

Nu återstår bara för PK-medierna att antingen tysta ned detta (troligast) eller bagatellisera det. Märk gärna mina ord.

Anser du, som artikelförfattarna i Dagens Juridik, att detta med vaccinpass är inledningen på ett sluttandem plan vad gäller statens kontroll av medborgarna (inte minste deras kroppsliga integritet), så gör gärna en JO-anmälan här>>

Artikeln i Dagens Juridik som citeras ovan hittar du här>>

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska statsideologin och Samhällspolitisk ordbok (finns i internetbokhandeln). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.