Lagrådsremissen om strandskyddet

Stockholm, december 2021

Skrivelse till Lagrådet 

Vi vill fästa Lagrådets uppmärksamhet på en artikel i Dagens Juridik den 16 november. Artikeln behandlar förslaget i remissen om ”stor restriktivitet” vid dispensprövning i vissa fall. Länk till artikeln återfinns här>>.

I tillägg till vad som tas upp i artikeln vill vi anföra följande:

– Förslaget står i strid med kravet på enhetlig rättstillämpning;

– Förslaget föregriper och undergräver de bedömningar som i varje enskilt fall ska göras i enlighet med proportionalitetsprincipen, dvs avvägningen mellan det allmänna och det enskilda intresset Det skydd för den enskilde mot långtgående och godtyckliga rättighetsinskränkningar från statens sida som proportionalitetsprincipen utgör elimineras om länsstyrelser och domstolar åläggas att finna skäl för att neka dispens från strandskyddet;

– Förslaget strider mot regeringsformens bestämmelser om egendomsskydd och om bestämmelsen att inskränkningar i skyddet kan motiveras enbart om det föreligger ett angeläget allmänt intresse. Ett angeläget allmänt intresse ska i enlighet med proportionalitetsprincipen identifieras från fall till fall, inte på ett generellt sätt som lagförslaget tycks förutsätta. Den enskildes rätt att förfoga över sin egendom skulle om förslaget blir verklighet åsidosättas på ett sätt som inte är förenligt med rättsstatens principer. Förslaget strider mot grundläggande krav om rättssäkerhet och förutsägbarhet;

— Förslaget är ogenomtänkt och innebär, om det genomförs, inte bara rättsosäkerhet och utrymme för godtycke. Det skulle leda till ett ifrågasättande av strandskyddets legitimitet och stå i strid med det allmänna rättsmedvetandet. Strikt tillämpat – vilket uppenbarligen är avsikten – skulle det generella byggförbudet bli totalt, vilket innebär att stora delar av Sveriges strandområden i praktiken beläggs med ett permanent byggförbud.

– Vi erinrar återigen om dom i Nacka tingsrätt (M 3001-19) i vilken domstolen slår fast att ”konsekvenserna för den enskilde måste vara rimliga” och att grund för avslag av en dispensansökan ska vara att ”skyddsvärdet är högt”. Detta är ett synsätt som står i strid med förslaget om ”stor restriktivitet”.

Nätverket Rätt Strandskydd

Bengt Holmgren   |    Mats Ringborg

Facebook Comments