Medborgarrättspriset

.
Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) har instiftat ett Medborgarrättspris

MRRS uppgift är att verka för  en ökad maktdelning inom staten, öka folkstyret samt att skydda de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna såsom yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid, likheten inför lagen, mötesfriheten samt föreningsfriheten – både rätten att få vara med i en förening och rätten att slippa.

För att dessa rättigheter ska kunna upprätthållas så krävs ett oväldigt rättssystem skilt från den politiska makten samt  tillräckliga resurser för att nämnda system ska kunna utövas effektivt. Effektivitet i sin tur är beroende av ledarskap och vi kommer därför in på hur detta tillsätts. Faror är vänskapskorruption och kvoteringsmekanismer på grund av någon i sig kompetenslös egenskap.

Att redovisa och bekämpa resursslöseri i staten är en annan viktig kamp att föra.  Lika viktigt är att  belysa korrumperat ledarskap inom myndigheter och domstolar. Vidare är det för demokratins fortlevnad av största vikt för demokratins  och den civila fredens fortlevnad att samhället håller ihop och att det medborgerliga samtalet ”diskussionen på torget” kan fortgå med gemensamma referensramar inom ett sammanhållet land.

De enskilda personer som kämpar för ovan nämnda institutioner, rättigheter och värderingar – så som grundläggande för frihetens, medborgarrättens och själva demokratins fortbestånd – vill MRRS prisa och uppmuntra så som föredömliga och goda exempel för andra medborgare att följa och inspireras av. Vi har därför instiftat ett Medborgarrättspris att ges till de medborgare eller organisationer/föreningar som är aktiva och drivande i en eller flera av ovanstående frågor.

_________________________________________

Vi behöver din hjälp
Tycker du att det är viktigt att belöna frihetliga systemkritiker för deras oftast helt ideella arbete även kommande år? Hjälp oss då att fortsätta med den viktiga uppgiften att genom att stödja oss finansiellt.
Annars blir det tyvärr inga fler priser.

Stöd föreningen med små eller stora gåvor. SEK 5000 eller mer innebär ständigt medlemskap (förutom ett stiligt diplom som tack!).

Swish: 123 036 42 81  |  Plusgiro: 19 69 92- 2

Tack för ditt ovärderliga stöd!

____________________________________________

2022–2023 års Medborgarrättspris

Motivering:
/För ett långt och träget arbete med att stå upp för den hårt arbetande ”medelklassen” gentemot PK-ismen och dess ständiga behov av nya klienter, mer skattemedel – och mer byråkrati. Genom hans egna böcker och publikationer samt ambitiösa projekt som ”Den Nya Välfärden” och den brett lästa bloggen ”Det Goda Samhället” har pristagaren manifesterat en imponerande förmåga att, trots de maktägandes ovilja att ta till sig hans och hans meningsfränders idéer och kritik, envetet skapat droppar av sunt förnuft som med omutlig regelbundenhet fallit ned på de ovises sten./

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

Den formella prisutdelning har skett privat hos Patrik Engellau.
En intervju med pristagaren inklusive bilder kring ceremonin kommer i nästa nummer av Medborgarrätt.

Du hittar Patrik Engellaus huvudsakliga plattform i debatten här >>

Ev. frågor ställs till: info[at]mrrs.se

____________________

Stöd oss, donera, bli medlem! (Här>>)
Plusgiro: 19 69 92- 2  | Swish: 1230364281

____________________

 

2020–2021 års Medborgarrättspris

Motivering:
/Medborgarrättspriset för erkänsla och uppmuntran går för åren 2020-2021 till Johan Westerholm för hans mångåriga belysning av islamismen i Sverige och dess olika förgreningar och nätverk, med särskilt fokus på det muslimska brödraskapet. Detta har inte minst manifesterats i boken Islamismen i Sverige, men även kontinuerligt på hans webbsida ledarsidorna.se. Westerholm prisas även för sina initierade analyser av den svenska politiska maktelitens förehavanden; analyser präglade av en påtaglig och berömvärd vilja att värna Sveriges fortbestånd som ett sammanhållet rättstryggt och icke-korrumperat land byggt på upplysningens idéer om förnuft, jämlikhet och individuell frihet./

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

Prisutdelning har skett i slutet av oktober 2021 vid en privat ceremoni.
Du kan se en film av ceremonin här>> inklusive en nära 1 timmes lång
intervju med pristagaren!

Du hittar Johan Westerholms plattform i debatten här >>

Ev. frågor ställs till: info[at]mrrs.se

____________________

Stöd oss, donera, bli medlem! (Här>>)
Plusgiro: 19 69 92- 2  | Swish: 1230364281

____________________

 

____________________

2019 år Medborgarrättspris

Motivering
Utifrån ett medborgarrättsligt och frihetligt perspektiv har pristagaren analyserat och  kritiserat företeelser och personer som på goda grunder kan anses hota ett fritt och väl fungerande demokratiskt samhälle. Till exempel: försök till inskränkningar av yttrandefriheten, angrepp på äganderätten och marknadsekonomin, kvoteringspolitik, intolerant sektbeteende inom miljörörelsen samt postmoderna anti-upplysningsidéer inom akademin och kultursfären.

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

Här är en länk till några av Henrik Jönssons skarpa och upplysande inlägg i samhällsdebatten.
Äkta folkbildning!  >>

 

Om MRRS
Vår uppgift är att verka för  en ökad maktdelning inom staten, förstärka medborgarnas inflytande i demokratin,  stärka och skydda de  grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter såsom: yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid samt även säkerställa likhet inför lagen samt allmänt befordra medborgerlig rättstrygghet och rättssäkerhet.

____________________

Stöd oss, donera, bli medlem! (Här>>)
Plusgiro: 19 69 92- 2  | Swish: 1230364281

____________________

 

2018 års Medborgarrättspris

Motivering:

Utifrån ett medborgarrättsligt och frihetligt perspektiv har pristagaren analyserat och  kritiserat företeelser och personer som på goda grunder kan anses vara ett hot mot ett fritt och väl fungerande rättssamhälle. Till exempel: försök till inskränkningar av näringsfriheten och äganderätten, kvoteringspolitik som hotar både självbestämmandet och meritokratin, islamisering, korruption, bidragsfusk och allmänt slöseri med skattemedel.

En mer  värdig  vinnare av MRRS första  medborgarrättspris är svårt att tänka sig.
Gratulationer till: Rebecca Weidmo Uvell!

Läs mer om vår pristagare och hennes förtjänstfulla arbete här >>

Priset består av ett diplom och en summa av SEK 25.000:-

 

Om MRRS
Vår uppgift är att verka för  en ökad maktdelning inom staten, förstärka medborgarnas inflytande i demokratin,  stärka och skydda de  grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter såsom: yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid samt även säkerställa likhet inför lagen samt allmänt befordra medborgerlig rättstrygghet och rättssäkerhet.

____________________

Stöd oss, donera, bli medlem! (Här>>)
Plusgiro: 19 69 92- 2  | Swish: 1230364281

____________________