Vår inriktning

.

Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt – som Medborgarrättspriset – vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och förbättra rättssäkerheten, de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna – som yttrandefriheten och äganderätten  – och vårt demokratiska statsskick.

Ur stadgarna:

”Medborgarrättsrörelsens ändamål är att stärka medborgarnas frihet och rättssäkerhet genom folkstyre vars författning bygger på maktdelningslärans principer

 

MRRS fokuserar därför främst på följande områden:

 

Författningsfrågor och mänskliga rättigheter

1. En konstitution präglad av maktdelningens principer.

2. Införandet av en författningsdomstol. Grundlagens helgd och de däri förankrade mänskliga rättigheterna måste säkras och respekteras.

Folkstyre, självbestämmande och demokratisk sammanhållning

3. En konstitution med mer av lokalt och regionalt medborgerligt inflytandeett reellt folkstyre enligt subsidiaritetsprincipen.

4. Nationellt självbestämmande – som en del i ett reellt folkstyre – samtidigt som ett internationellt samarbete på mellanstatlig nivå för handel och konfliktlösning bedrivs, som gynnar landet, dess näringsidkare och medborgare. Vidare: utan säkrade gränser inget nationellt självbestämmande och utan självbestämmande ingen reell frihet och ingen reell demokrati. MRRS ska således också verka för ett för hotbilden adekvat försvar.

5. En fri och privat religiös- och kulturell tillhörighet för medborgarna men att stat och myndigheter inte genom sin politik direkt eller indirekt ska verka för etnisk eller annan splittring i landet utan tvärtom befordra det som kan stärka den nationella sammanhållning och övergripande ansvarskänsla för landet – som är en förutsättning för en fungerande och av alla omfattad medborgarförankrad demokrati – en ”diskussion på torget” om övergripande politiska frågor för hela Sveriges bästa.

Rättssäkerhet, rättstrygghet och religionsfrihet

6. En stark och effektiv polismakt i medborgarnas tjänst, som i sin tjänsteutövning kan säkra medborgarnas rörelsefrihet och utövande av sina mänskliga rättigheter och som kan skydda medborgarna mot svindlerier, egendoms- och våldsbrott. Till detta krävs ett från politiken fristående rättsväsende som ska värna de grundlagsfästa mänskliga rättigheterna av vilka äganderätten är central. Utan äganderätt ingen reell yttrandefrihet och inget välstånd. Det har historien lärt oss. 

7. Att staten för frihetens skull ska förblir sekulär. Detta är centralt för att människor ska kunna leva och välja sina liv i frihet utan religiöst betingade krav från staten. Religion är utifrån den sekulära statens existens något för privatlivet och det civila samhällets ideella krafter och ska därför inte hållas under armarna av skattemedel/staten.  Religionsfrihet innebär vidare inte att någon har rätt att påtvinga en organisation, myndighet eller företag sin tro och dess formella yttre uttryck i symboler, klädesplagg eller ritualer.  Den negativa religionsfriheten – friheten från religion – är central för att människor i den offentliga sfären ska kunna mötas neutralt och så konfliktfritt som möjligt inom myndigheter och näringsliv.Den enes tro är den andres villfarelse. Organisationer och företag ska således ha full rätt att ur både egendomsrättslig och varumärkessynpunkt besluta om klädsel och codes of conduct oavsett religiösa krav och idiosynkrasier. Stöd för detta finns i domar från EU-domstolen.

Likhet inför lagen och meritokrati

8. Likhet inför lagen och således mot alla typer av kvoteringsinstitut inklusive s.k. ”identitetspolitik” där personer väljs eller underkänns till ämbeten eller arbeten utifrån någon godtyckligt vald kollektiv egenskap som inte har något med reell kompetens att göra utan som sägs vara över- eller ”underrepresenterad” och därför ska ha företräde eller underkännas på basis av detta vid någorlunda lika eller t.o.m. sämre meriter. Detta är tänkesätt som är nära besläktat med ren rasism och har således inget att göra i ett medborgerligt baserat rättssamhälle med likhet inför lagen. Det strider dessutom mot punkt 5.

_____________________________

Gillar du ovanstående? Känner du att detta är viktiga principer och institutioner som borde implementeras där de saknas och förstärkas där de är för svaga i Sverige idag? Bli då medlem! Endast 300 :- /år och du är med och stödjer vår verksamhet. Du får en prenumeration på vårt nyhetsbrev och på inlägg på hemsidan. Vi planerar också olika seminarier, raporter/utredningar. Gå med i MRRS här>>
Vi tar också självklart emot stöd och donationer i alla former.  Tack för att du vill bidra till att förändra Sverige till en bättre land för våra barn och barnbarn.