Omprövning av rättsliga beslut 

Europarätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) måste tas på allvar. Det har flera av de svenska domstolarna, hittills inte förstått. Övergreppen mot många av de som drabbats av felaktiga domar i den civila processen (som jag skrivit om i många artiklar och böcker) har hittills inte resulterat i att varken Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern reagerat genom att pröva domar som med hög sannolikhet är felaktiga men inte gått att överklaga rättsligt. 

Utmaningarna som den svenska rättsstaten och svenska domare står inför stora problem när det gäller att tolka både Europarätten, Europakonventionen (EKMR) och EU:s direktiv. EU:s direktiv, förordningar och lagar att inte unika bara för Sverige, utan präglar de många av de olika medlemsländerna, skriver Boel Flodgren, seniorprofessor vid institutionen  för handelsrätt, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon får medhåll både från mig – som är författare och skribent i finansrätt –  och Joakim Zander, universitetslektor vid samma institution  för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Detta kommer till uttryck i en uppmärksammad debattartikel  i Dagens Nyheter (DN 2023-07-27).

Utmaningarna som den svenska staten står inför är inte unika för Sverige, utan präglar de flesta medlemsstaterna inom EU, skriver författarna till debattartikeln och bekräftar därmed det jag själv hävdat utan att hittills få något gehör från berörda myndigheter. Samtidigt spelar EU:rätten, inte minst de grundläggande rättigheterna, som fortfarande inte följs i Sverige, en allt större roll inom alla svenska rättsområden. Medan EU-rätten, redan inför Sveriges inträde i EU borde ha integreras i alla led i svensk rätt, ses den fortfarande som en svensk främmande fågel som man förbundit sig att följa, men som många svenska domare fortfarande inte följer, vilket visas i flera av de mål jag skrivit om.

För att svenska domare skall förstå och följa med i en snabbt accelererande europeisk rättsordning som Sverige förbundit sig att följa – men fortfarande inte följer i många fall – är det viktigt att  kunskaperna integreras i alla led i svensk rättstillämpning. Mitt förslag är att om de känner sig stressade av alla allvarliga brottsmål som lagras på hög, så borde de börja med att läsa Carl Lebecks bok om EU-stadgan om grundläggande rättigheter. Carl Lebeck är jur. kand. och har masterexamen i juridik från Oxford University och Harward  Law School. Han är dessutom förestemanuensis i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer (Norge).

EU-rättens skydd för grundläggande rättigheter , som Sverige tyvärr  fortfarande inte följer till alla delar har blivit alltmer betydelsefull i takt med EU:s växande uppgifter. Syftet med hans bok är att ge att ge ett helhetsperspektiv på EU–rättens rättighetsskydd med fokus på EU-stadgan.  Genom EU-stadgan kodifieras det rättsliga skyddet för enskilda i både i förhållande till EU och i förhållande till medlemsstaterna. Genom boken kan  domare som har till uppgift att följa EU-rätten lära sig vilka bestämmelser som gäller – och som Sverige förbundit sig att följa. Hans bok borde vara obligatorisk läsning för alla domare som sysslar med processrätt.  Den behandlar ingående förhållandet mellan EU-stadgans tillämpningsområden och medlemsstaternas roll som verkställare av EU-rätten i förhållande till de olika rättigheterna.

Om nya lagar inte längre betraktas som något som svenska domare behöver följa är Sverige illa ute, vilket redan skett i alltför många fall  Därför måste de lagar och förordningar som inte följs istället ge effekt vid en nödvändig omprövning av felaktiga rättsliga beslut där domare inte följt lagar och direktiv. De måste då se till att antingen rätta sina egna misstag – eller avgå som domare. Om nya lagar i fortsättningen inte ska riskera att drabba oskyldiga människor behöver domaryrkets status och särskilda ställning stärkas, om det är både Boel Flodgren och Joakim Zander och jag eniga. Sveriges demokrati vilar på en stolt tradition av respekt för rättsstatliga värderingar men som nu håller på att urholkas. En förändring är viktigt att få till stånd snarast möjligt. Det kan endast ske genom att de som skall granska svenska domares göranden och låtande agerar så snart de blir uppmärksammade på de grova rättegångsfel som sker och skett genom att domare inte följt gällande lagar och förordningar.

I sociala medier kritiseras domar och enskilda domare öppet, skriver författarna till debattartikeln, utan att det verkar bli någon förändring, vilket till stor del beror på att Justitieombudsmannen (JO) inte gör sitt jobb, trots alla jurister som är anställda inom denna institution. Anmälningar läggs på hög och när deras vikarierande byråchef Albert Pettersson blir kritiserad för att lägga ner ärenden svarar han skriftligen: ”att JO inte behöver motivera beslut att inte utreda en anmälan.” och att ”Justitieombudsmännen har en mycket stor frihet att välja vilka anmälningar de ska prioritera och granska”, trots att många anmälningar handlar om att svenska domstolar vare sig följer EU:s direktiv eller Europakonventionens bestämmelser  (EKMR.) JO anser tydligen att det är ”godtycke som juridisk princip som skall råda” när man vägrar rätta felaktiga domar.

Boel Flodgren och Joakim Zander anser att domarrekryteringen måste stärkas. Men det räcker inte, enligt min mening. Redan verksamma domare som inte vill ta till sig vad den nya EU-lagstiftningen innebär inte borde få döma i mål där de uppenbart saknar formell kompetens. Och när de visar sig att de vare sig följer lagar eller förordningar måste dessa mål tas om från början i en annan domstol. För att kunna utöva domaryrket med integritet och självständighet måste domaren representera djupt rotade rättsstatliga värderingar anser både jag själv Boel Flodgren och Joakim Zander. Det innebär också att det måste finnas ett tillräckligt antal skickliga jurister som söker varje ledig ordinarie domaranställning och tillräckliga anslag finns tillgängliga i all juristutbildning. Så är inte fallet i dag.

Mats Lönnerblad 
Författare och skribent i finansrätt

Facebook Comments