Hoten mot rättsstaten Sverige

Min personliga uppfattning är att svenska domare måste börja lära sig, inte bara enskilda bestämmelser, utan också tolkningsprincipen och systematiken –  för att förstå och följa både Europakonventionens bestämmelser och EU:s direktiv.

Miniminivån är i så motto att man inte får understiga de krav som enligt Europakonventionen gäller för “en rättvis rättegång.” Han man rätt till prövning i två rättsinstanser får inte detta tillämpas godtyckligt som sker i dag efter införandet av EMR-reformen (En modernare rättegång)  eftersom Sverige redan har tre rättsinstanser.

Varför Sverige fortfarande inte tillämpar  bestämmelserna i Europakonventionen, trots ratificeringen  1952 av Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna (Europakonventionen) i många mål som jag tagit del av –  som numera  ingår i den svenska grundlagen sedan Sverige inträde i Den Europeiska Unionen (EU) 1995 – är en gåta för mig.

Därför borde det finnas en högsta rättsinstans av typen författningsdomstol som tillämpar en abstrakt normprövning vilket innebär att man även kan klaga på en lag. Men för att kunna få denna prövning måste man själv vara ett offer. Därför borde det också enligt min mening finnas en högsta rättsinstans som skall övervaka att rättstillämpningen följs på ett korrekt sätt i våra domstolar.

För att få veta varför svenska domstolar vare sig följer Europakonventionen eller EU:s direktiv i många fall jag tagit del av och skrivit om i mina böcker, tog i början av januari 2018 kontakt med advokaten Jan Södergren som hösten 2017, tillsammans med kommentatorn, professor Karin Åhman och moderatorn Professor Ulf Bernitz anordnade ett seminarium kring: “Europakonventionen och dess subsidiaritet  – Båda sidor av myntet” dit jag i min egenskap av medlem i Europarättsföreningen var inbjuden. Temat var bland annat varför man fortfarande inte tillämpade Europakonventionen som man borde i Sverige.

Bland annat behandlades detta ämne som även Centrum för rättvisa uppmärksammat, milt uttryckt, när det gäller de anmärkningsvärda utvisningsbesluten av så kallade etablerade migranter som velat förlänga sina arbetstillstånd i vårt land. Sverige har i slutet på 2017 inte mindre än 39 mål som skall avgöras av Europadomstolen, de flesta gäller asylärenden.

Det är intressant att notera att exempelvis Svenskt näringsliv redan  har räknat ut att arbetskraftsinvandrare genererar miljardintäkter till statskassan och vårt gemensamma välstånd. Det sägs att det inte enbart gäller högkvalificerade yrken utan allt för IT-specialister, kockar bärplockare, snickare, slaktare, civilingenjörer eller städare.

Jan Södergren är inte kategorisk. Han medger att man får göra inskränkningar i rättigheterna;  men i så fall måste de vara både lagliga och förutsägbara och ha ett legitimt syfte och framför allt var proportionerliga. Fallerar det på något av dessa tre punkter begår domstolen en överträdelse mot alla materiella artiklar i Europakonventionen och i unionens lagar.

EMR-reformen ger klagande rätt till prövning i två rättsinstanser – men inte i tvistemål – bara om det inte gäller mened, eller bland annat bevisbara brott som: urkundsförfalskning, avtalsbrott eller jäv Om vare sig hovrätten eller Högsta domstolen  beviljar omprövning och det kan styrkas falsk skriftlig och muntlig bevisning, då skall resning beviljas för omprövning av målet i hela dess vid enligt lagrum nedan:

Om resning RB 58 kap. 1 § p 2-3

“§ 1 Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas:

§ 2 Om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig, eller tolk  angivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan hava inverkan på utgången;

§ 3 om omständigheten eller bevis, som ej  tidigare förebragts, åberopats och dess förebringande  sannolikt skulle hava lett till annan utgång;

Vad jag själv reagerar mot är domstolarnas fortsatta illvilja mot att följa Europakonventionens bestämmelser som framgår av Lagrådets svar på regeringens lagrådsremiss: Skadestånd och Europakonventionen:

Lagrådet är emot kodifiering och hittills gällande praxis avseende skadestånd på konventionsrättslig grund och anser att rättsbildningen på området i sin helhet bör anförtros och domstolarna. Som skäl anför Lagrådet:

“Europakonventionen i första hand av Europadomstolen. Emellertid är det i det närmaste en omöjlig uppgift att åstadkomma en lagreglering som överensstämmer med Europadomstolens praxis . Den domstolen synes inte ha ambitionen att utarbeta en praxis som står sig över tiden.” 

Lagrådet har,  enligt min mening, helt fel eftersom Europadomstolens praxis redan har visat sig fungera och tillämpas i de flesta länder som ingår i EU.

Regeringens ovilja att inrätta en författningsdomstol i  Sverige innebär i klartext att regeringen själva anser sig få besluta om en lag kan anses tillämpligt i Sverige som diskriminerar den som drabbas, när en författningsdomstol i Sverige kunna hjälpa till med att undanröja dessa problem som uppstår när redan stiftade lagar eller felaktiga domslut – som drabbar oskyldiga företag och människor – måste betraktas som lagvidriga.

De största hoten mot rättsstaten  i Sverige  på allvar är, enligt min uppfattning, domarna  själva  som inte följer gällande lag, Europakonventionen och EU:s direktiv och den svenska socialdemokratiska regeringen  och dess lagrådet som inte bryr sig om att kontroller hur rättstillämpningen fungerar i vårt land.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Facebook Comments