Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) utlyser en essätävling

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Det är i år 100 år sedan Medborgarrättsrörelsens första ordförande Gustav Petrén föddes. Vi vill hedra hans arbete för en medborgarrättsligt starkare svensk konstitution genom att utlysa en essätävling med avsikten att få in konstruktiva förslag till förbättringar av den svenska Regeringsformen från 1974 – inklusive alla dess lappningar och lagningar sedan dess.

Gustav Petrén var tidigt ute och kritiserade den svenska regeringsformen från 1974 såsom varande ett hafsverk. Det fanns inledningsvis inte ens en skyddad katalog av mänskliga rättigheter, något som senare (någorlunda) åtgärdades – inte minst tack vare Petréns och Medborgarrättsrörelsens envetna kamp.

Kritiken mot vår nuvarande RF har sedan fortsatt: alltifrån Maktutredningen i början av 1990 talet över Demokratirådets rapport från 2004, SNS författningsprojekt Att förbättra demokratin till olika rapporter och böcker i ämnet.

Samtliga texter ovan har noterat det speciella med nuvarande RF, i relation till de flesta västerländska kulturländer: att den saknar en verklig maktdelning i staten, inklusive en författningsdomstol.  Man tar också ofta upp äganderättens svaga ställning liksom det kommunala självstyret som chimär via den senaste “gummiparagrafen” 14 kap 3: “En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den”. Lag (2010:1408).

Även om själva valsystemet inte direkt regleras av RF så är det en viktig del av den konstitutionella helheten och har kritiserats för att leda till osjälvständiga “knapptryckarkompanier”  i händerna på maktstrebrar till partiledare (se Anne-Marie Pålssons bok i litteraturlistan). Till detta ska läggas en inte oväsentlig kritik av själva det torftiga språket i RF, som har jämförts med en kommunal städstadga, vilket gör att den lämpar sig dåligt för att vara det fokus för samhällsdebatten och den fyrbåk i svåra tider som en konstitutionell text kan och rimligen bör vara.

Under hela den tid då Sverige blev rikt levde vi med 1809 års regeringsform och tvåkammarsystemet. Det fanns en historisk kontinuitet i detta system med länkar ända till medeltidens landskapslagar och kungaförsäkringar bl.a. i den kända texten: ” “Konungen [dv.s. staten] bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda…”

Men så kom modernitetens högperiod d.v.s. dyrkan av framtiden – och denna ideologis baksida: föraktet för ackumulerad kunskap och tradition. Kungaförsäkringen ströks tillsammans med väldigt mycket annat av etablerad och omtyckt tradition. Nu revs det för att bygga ett ”grundlagens miljonprogram” som statsvetaren Olof Petterson så träffande kallat projektet.

(Reservation: Juryn för tävlingen förbehåller sig rätten att inte dela ut några priser om kvalitén på de inskickade bidragen inte anses nå upp till rimliga krav på innehållsmässig verkshöjd.)

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Priser
Prissumma: 1:a pris 10.000:-, 2:a pris 5 000:-.
Vinnarna blir också publicerade i en skrift på Nordberghs förlag.

Välkommen med ditt bidrag!

 

Innehållsmässiga utgångpunkter

Du är fri att författa essän utifrån samtliga eller några av de punkter vi listar nedan.

Vilka ändringar i RF skulle du vilja se för att:

a, Stärka grundlagens ställning som ett levande dokument i samhällsdebatten

b, Maximera medborgerligt demokratiskt inflytande på lokal-, regional- och riksnivå.

c, Göra staten starkare i sina kärnfunktioner: rättsväsende, försvar och skyddande av de mänskliga rättigheterna

d, Förbättra integrationen

e, Stärka domstolarnas oberoende gentemot den politiska makten

f, Stärka den nationella sammanhållningen och det sociala kapitalet i samhället

g, Optimera möjligheten för ett gott och kompetent ledarskap i det politiska systemet innefattande personlig ansvarighet för de valda – gentemot de som valt dem (valsystemet får inkluderas i essän)

h, Skydda äganderätten särskilt när den kränks av myndighetsbeslut.

i, Befordra näringsliv, vetenskap och ekonomiskt välstånd

Språk och omfång
Essän ska vara på svenska, mellan 16–30 000 tecken inkl. blanks och levereras korrekturläst i Word eller PDF-format. Juryn består av styrelsen för Medborgarrättsrörelsen i Sverige. Det vinnande bidraget kommer också att publiceras i en skrift utgiven av MRRS på Nordberghs förlag.

”Kurslitteratur” som vi ser som ett minimum för uppgiften är: Om lagarnas anda (Ratio) av Montesquieu, Omstart Sverige (Nordberghs förlag) av Leif V Erixell, Knapptryckarkompaniet av Anne-Marie Pålsson (Atlantis/e-bok) samt Den härskande klassen (Lind & Co) av Bengt Ericson.

Skicka din essä till info@mrrs.se senast 2018-01-31
Glöm inte att ange ditt namn, mejladress och telefonnummer.

Denna tävling är en del i MRRS projekt “Demokratin 100 år” där vi uppmärksammar och firar riksdagsbesluten 1918–19 om införandet av den allmänna rösträtten.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Facebook Comments