Vaccinpassen strider mot grundlagen!

De rättighetsföraktande åtgärder som nu följer i pandemins spår från många hispiga regeringar tycks bli allt allvarligare.  Man talar t.ex. i Österrike om vaccinationstvång för myndiga medborgare som, om det inte hörsammas, kan leda till fängelsestraff.  Se här>>.

Detta är fullständigt unikt för Västvärlden och djupt oroande. I Sverige börjar man mer försiktigt med att man vill inför vaccinationspass för de som valt att inte vaccinera sig med det nödgodkända vaccinet, trots att det saknas vetenskapligt stöd för att detta skulle ha någon som helst effekt för smittspridningen, bortsett från då den grundläggande principiella frågan om likabehandling av alla myndiga medborgare :”allas lika värde” som samma politiker som nu vill starta repressionsapparaten gärna svänger sig med.

Den nya chefen för FHM , Karin Tegmark Wisell (som utstrålar en skarp medborgardompterande och rättighetsföraktande kompetens)  socialministern Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind kör alltså utan att blinka fram ett uppenbart grundlagsvidrigt förslag ( se nedan) som gör att vissa människor i Sverige – som valt att avstå från det nödgodkända och föga varken grundligt undersökta (inga studier finns t.ex. för havande kvinnor och foster) eller effektiva spikproteinvaccinet (studera särskilt Gibraltar – fullvaccinerat – men där smittspridningen nu löper amok. Se även detta>> och detta>>) – ska behandlas som andra klassens medborgare som inte längre ska få utöva samma rättigheter som övriga –  hur friska de än är!

Fråga på det från våra journalister på den återkommande pressträffen? Sannolikt inte. Vi har nämligen en journalistklass i PK-medierna som i sin uselhet alltid kryper för maktens propåer. Deras följsamhet mot vad som än kommer som kan motivera att folk dompteras och rättar in sig i ett allt sjukare led, tycks tyvärr inte sakna några gränser.

Citerar ur en artikel från Dagens Juridik:

“Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs.

En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen.

Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning.

Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs.

Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.”

”Lagrådet bör enligt vår uppfattning involveras för att granska förslaget i dess helhet inklusive den fortsatta tillämpningen av covid-19-lagen. Adekvat analys kring förslagets proportionalitet måste ske. Därutöver måste patientlagens regler om informerat samtycke beaktas.

Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.”

”Bevis om tillfrisknande efter genomgången infektion ingår inte i regeringens förslag och inte heller möjligheten att använda sig av test för pågående infektion. Förslaget skiljer sig därför från EUs så kallade gröna pass”

Som sagt Karin Tegmark Wisel och Lena Hallengren lär vassa. De struntar t.ex. i följande faktum:

”Flera studier har visat att den naturligt genererade immuniteten genom infektion är bredare och mer långvarig än den vaccingenererade, vilket redogörs för i detalj i remissvaret med angivande av källor.”

”I förslaget görs heller ingen förnyad analys av sjukdomens allvarlighet, riskerna för allvarliga biverkningar av vaccinen samt immunitetsläget i samhället givet tidigare samhällsspridning och vaccination. ”

”Vår uppfattning är att förslaget inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedöms strida mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför bör dra tillbaka förslaget.”

Detta är uppenbart och totalt haveri från nämnda politiska trojka, särskilt från den politiskt urarva Lena Hallengren.

Nu återstår bara för PK-medierna att antingen tysta ned detta (troligast) eller bagatellisera det. Märk gärna mina ord.

Anser du, som artikelförfattarna i Dagens Juridik, att detta med vaccinpass är inledningen på ett sluttandem plan vad gäller statens kontroll av medborgarna (inte minste deras kroppsliga integritet), så gör gärna en JO-anmälan här>>

Artikeln i Dagens Juridik som citeras ovan hittar du här>>

I en sund demokrati hade JK fått gå

JK tog i början av augusti i år beslutet att tilldela en ung migrant dömd för grov våldtäkt SEK 840 000 i skadestånd. Anledningen som förebars var en häktningstid som ansetts för lång i relation till straffet som f.ö. var extremt lågt (det slutade  i Hovrätten med 2 års fängelse (!) + utvisning) Se hela det märkliga juridiska förloppet här >>

Lagen om ersättning för frihetsberövande (1998:714) säger följande (mina kommentarer inom klammer):

”Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning [han kan antas fly/försvinna vid frisläppande, förstöra bevis eller hota vittnen till tystnad] eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. [att vara dömd för grov våldtäkt och med hänsyn till offret och dennes ersättning gör det synnerligen oskäligt – och grovt oetiskt – att lämna ersättning annat än möjligen en liten symbolisk summa].

Detta lagrum bortsåg alltså JK ifrån och kravet på hennes avgång är därför högst berättigat. Om hon får fortsätta (och inget tyder tyvärr på annat) kan vi på mycket goda grunder konstatera att justitieminister Morgan Johansson och regeringen är lika omdömeslösa som JK. Hennes vägran att svara vara på frågor (Samnytt m.fl.) annat än för utvalda servila PK-medier som DN och SvD är ytterligare ett viktigt skäl. 

Justitieministern har i samband med denna affär avvisat ett förslag från Moderaterna att slopa ersättning för dömda brottslingar som suttit häktade (någon som förklarats oskyldig men suttit häktad en längre tid ska självfallet ha ett kraftigt skadestånd). Strafftiden kan minskas med häktningstiden om den blivit för lång. Det räcker. Moderaternas förslag avisades av Justitieministern med motiveringen att han tyckte det var bättre att man höjda ersättningen för brottsoffren. Detta betyder alltså att han tycker det är helt OK att den dömde våldtäktsmannen fick nära en miljon kronor så länge offret får minst lika mycket. Men då har man rättat ett fel men behållit det andra. En helt orimlig ordning!

Signaturen ”Malm!” på Twitter säger följande, vilket är helt korrekt:
”Flera jurister – t.o.m JK själv – försöker få det att låta som beslutet följer av lag. Med det finns givetvis ingen lag som säger att en våldtäktsman ska ha 840.000 kr kumrif [kontant utan moms rakt i fickan]. JK gjorde en bedömning. I detta fall var det bedömning helt fel [ = gravt omdömeslös]”. 

Om det vore så att ersättningar av denna typ följde automatiskt av lag så skulle JK inte  ens behövas utan kunna ersättas med en teknokrat med en kalkylator, vilket inte är fallet. JK har som sagt alla möjligheter att göra egna bedömningar, välja belopp och även vägra utbetalning.

JK: ”Jag har förståelse för att gemene man tycker det här är stötande, men det är inget som JK har hittat på, utan det är enligt lag”,(SvD 16/8), så far hon med osanning. Hon hade absolut kunna jämka beloppet till noll och sedan om våldtäktsmannen varit missnöjd hade han kunna driva frågan i domstol. En JK som gör en personlig bedömning av skadeståndet och sedan låtsas som beslutet var hugget i sten från början är ingen JK som allmänheten och riksdagen borde godta. Hon är helt enkelt gravt inkompetent och urholkar därigenom förtroendet för rättsväsendet, vilket är ytterligare ett skäl för hennes omedelbara entledigande. 

Och så här säger ett av våldtäktsoffren:

– Det är ett hån mot kvinnor i Sverige, säger Petra till Expressen, och berättar att hon själv bara fått ut 3 000 av de 225 000 hon själv fick i skadestånd.

Ansvarig? JK och lagstiftarna i oskön förening. Men JK primärt. Hon hade alternativ. Det hon gjorde var inte oundvikligt och hugget i sten. Tvärtom. Ändå svek hon offren och stärkte förövaren. Det finns helt enkelt inga ursäkter.

Ett talesätt säger att ”en fisk ruttnar från huvudet” och i den svenska statens förfall är denna metafor tyvärr passande. Den förövarvänliga rättspolitiken i stort (t.ex. 17-åringar som begår svåra brott som polismord kommer undan med ett några få år på ungdomsanstalt innefattande allvarliga ”samtal” och datorspel, sedan tillbaks till gänget igen), den misslyckade bekämpningen av gängkriminaliteten, den extremt kostsamma migrationspolitiken samt energipolitiken där vi nu går mot en oviss vinter med högst sannolikt skenande elpriser och möjliga allvarliga el-avbrott, allt indikerar att vi lever i en politisk förfallsperiod där relativt svåra prövningar, helt i onödan, väntar svenska folket. 

Ett nytt Sverige- och medborgartillvänt ledarskap som bl.a. inför en ny brottsbalk byggd på klassisk straffrätt är av nöden.* 

En förändring i den riktningen kan inte komma fort nog.

  • För ett genomtänkt förslag på en sådan ny brottsbalk och byggd på klassisk straffrätt där offrens upprättelse genom rimligare straff byggd på att sona brottet (och inte primärt få ”vård” så som varande vandrande exempel på ”socioekonomiska faktorer”) står i fokus, se boken Gangstervåldet, den nya brottsligheten (Fri tanke förlag) av Fredrik Kärrholm. I Kärrholm har vi  tveklöst ett nytt ämne för en justitieminister i en ny regering. Boken och den analys den innehåller av vårt rättsväsende är ovärderligt klarsynt och förslagen etiskt helt rätt i tiden. Rekommenderas.

Svar till Sabuni

MRRS svarar Nyamko Sabuni på hennes lovvärda initiativ till en grundlagsdebatt.

Du hittar svaret här >>

P.S.
Undertecknad rekommenderar Epoch Times som ett korrelat till de vanliga svenska PK-medierna. Kemiskt ren och befriad från postmodern vänsterretorik, vilken känns väldigt ovant, men befriande. Provprenumeration för en  krona – och då ingår en papperstidning
en gång i veckan.

Viktigt text om yttrandefriheten i Sverige

Nils Funcke säger nära nog allt det som MRRS står för i yttrandefrihetsfrågan (förutom det diskutabla som ligger i att medier och religiösa organisationer får statsstöd/skattemedel överhuvudtaget).

En mycket viktigt text i dessa skymningstider, missa den inte. (Och sprid den gärna sedan.)

“En statlig kommitté bör granska att de lagar och förordningar som styr myndigheterna är utformade så att de uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet samt respekterar medborgarnas yttrandefrihet. En början vore att dra tillbaka förslagen om att införa nya yttrandefrihetsbrott och begränsningar av meddelarfriheten, låta föreningsfriheten vara orubbad och inte införa generellt verkande krav på innehåll i stödsystemen.

Du hittar hela texten här>>

”Hilda & Ruben” strider mot grundlagens 11 kap 6 §.

Jag talar inte gärna om ”den djupa staten” eftersom jag inte är konspiratoriskt lagd men i detta fall är det relevant. Anne Rambergs könskvoteringsinstitut och nätverk ”Hilda & Ruben” strider utan tvekan mot den strikta meritokrati som måste råda inom en så viktig sak som urvalet och rekommenderingen av domare till rättsväsendet.

Att en sådan meritokrati inte råder visades redan 2016 av Riksrevisionen men Ramberg lyckades denna gång skrämma bort både revisionen och politikerna från ”inblandning” i hennes verksamhet.

”Riksrevisionen påpekade att färre kvinnor än män hade sökt chefstjänsterna på Sveriges Domstolar, likväl var andelen kvinnor som utnämnts större än andelen män. Riksrevisionen påpekade vidare att ”flertalet av nämndens ledamöter engagerar sig i nätverk vars mål är att öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Ett sådant förhållande kan betraktas som särskild omständighet, vilket skulle kunna rubba förtroendet till opartiskhet i handläggning av ett ärende”.

Hög tid nu, i den mån man på högre ort värnar om de grundläggande principer om oväld utan vilka korruption och förfall är oundvikligt, att först peststämpla nätverket och sedan röka ur det ur sina hålor där de självgott sitter och topprider grundläggande principer för oväld och kompetens.
I klartext: man bedriver ett arbete som strider mot GRUNDLAGENS 11 kap 6 §.

Är Ni vakna Ni som säger Er vara en liberal och frihetlig opposition? Uppenbart svåra brott begås.
Kan Ni samla ihop Er och agera?

Frågorna ekar en kort sekund i den politiska rymden, för att sedan lägga sig ned att dö. Förfallets enzymer får förstås lugnt fortsätta verka. Heller det är att röra upp damm och ta en strid.

När fegheten finns överallt bland ”ledare” finns modet – ingenstans – den finns istället där makt saknas. Där förfallet finns sitter det också vid makten, vilket är den dystra logiken i själva processen.

Alla civilisationer har i sin skymningstid sett och förstått det men saknat förmåga att göra något åt det. Kan vi? Återstår att se. Men det är en högoddsare. Ser inte särskilt bra ut. Det räcker inte att röra om på ytan, vi måst ha djupgående reformer av hela konstitutionen och sedan en omstart. Omstart Sverige.
Det brådskar.

Citaten i texten är hämtade från Lars Hässlers eminenta inlägg i  Det goda samhället, här >>

Den grundläggande frågan…

Allt fler kloka människor inser samma sak. 1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat. Det är hög tid för en förnyelse av vårt konstitutionella system – och därefter en omstart.

Inte bara f.d. chefen för Riksrevisionsverket  Inga-Britt Ahlenius med god inblick i statens olika defekter och irrgångar förordar en grundlagsreform. Flera andra även juridiskt skolade tycker likadant. Även själva talmannen äskar på viktiga reformer liksom juridiskt skolade politiker.

Varför är konstitutionen i ett demokratiskt land viktig? Av flera skäl. De främsta är att det sätter ramarna för det politiska beslutsfattandet, sätter hämsko på det politiska godtycket och säkrar de grundläggande mänskliga rättigheterna från makthungriga politiker i deras dagliga arbete. Ett parti som svepts in i maktens korridorer av en tillfällig opinion ska inte enkelt kunna omstöpa landet och kullkasta rättigheter som de inte anses sig behöva för att skapa sitt utopia. Historiska exempel på detta beteende lär inte behöva redovisas. Såldes är maktdelning och grundlagssäkrade rättigheter oundgängliga för frihetens, välståndets och demokratins bevarande. För att åstadkomma allt detta har samhällsfilosofiska guldkorn under stor möda vaskats fram ur mineralbäddarna från forna civilisationer och samhällen. Den viktigaste, förutom särskilt skyddade rättigheter som yttrandefrihet och äganderätt, är maktdelningsprincipen. Den innebär att inte en enda institution – som den svenska riksdagen – ska ha all makt utan den ska balanseras av andra institutioner som en författningsdomstol och ytterligare en kammare, men även ett regionalt och kommunalt självstyre. Lägg till detta den alltid osäkra men ytterst viktiga ”tredje statsmakten” – en frihetlig och medborgartillvänd ”press”.

Ledarskapet är a och o
Även det sätt på vilket politisk ledarskap väljs är av största betydelse. Vi ser nu en handlingsförlamning i landet inför svåra problem och ett ledarskap som faller i förtroende hos befolkningen. Det är uppenbarligen inte de mest lämpade som premieras i det svenska valsystemet.  Man talar om ”folkstyre” i portalparagrafen på vår regeringsform men  vårt nuvarande valsystem med färdiga listor kontrollerade av en lite klick partiledare (och inte sällan baserade på i sig kompetenslösa kriterier som etnicitet eller kön) lämnar mycket lite utrymme för medborgarna att välja på person och därmed utkräva personligt ansvar efter utfört värv. Dessa ”knapptryckarkompanier” måste således bort.

Hur?
Här inställer sig förstås frågan: kommer vår nuvarande politiska klass att initiera ändringar som gör att de själva riskerar att berövas sin (illa brukade) makt? Säkerligen inte.

Här krävs en ny folkrörelse och partier som kommer underifrån och bär denna fråga, vilket sannerligen inte blir lätt eftersom dessa frågor upplevs som ”svåra.” och därmed inga ”valvinnare”. Fast i grunden är de ganska enkla, bara man förstår varför vi behöver reformera grundlagarna. En bättre kvalitet på ledarskapet, som inte ständigt sätter landet i stora problem, t.ex.vad gäller el-försörjning och migrationspolitikens samhällskonsekvenser, torde vara en viktig komponent för att får folk att inse att frågan är brännande och kräver handling.

Lappad och lagad men ändå defekt
Grundlagsreformerna från 1970-talet har lappats och lagats, men de grundläggande problemen gällande centralism, öppning för lagstiftningsinflation samt dåliga mekanismer för eftertanke och maktbalanser i staten har kvarstått. Detta har påtalats i t.ex. Demokratirådets rapport från 2004, kritik som tyvärr i stort sett klingat ohörd. Alliansen hade även inför 2010 års grundlagsändringar möjlighet att införa en författningsdomstol. Man hade en bred majoritet där även Miljöpartiet ingick, men Moderaterna med Reinfeldt i spetsen ville inte förnärma Socialdemokraterna som är det parti som förutom Vänsterpartiet tydligast vill behålla den i stort sett otyglade svenska demokratiska centralismen.

Minoritetsregeringar och ”folkstyret”
Sveriges konstitution är mycket väl anpassat till minoritetsstyre (RF 6 kap.) samtidigt som 1:a paragrafen i Regeringsformen säger att vår demokrati bygger på ”folkstyre”. Ytterligare en contradiction in terms som präglar hela den, ur en frihetlig och demokratisk maktdelningssynpunkt ytterst svaga Regeringsformen från 1974.

Några åtgärder
Enmansvalkretsar (”first past the post”) där alla kandidater till den politiska makten – och inte bara partiledarna – är tvungna att profilera sig, ger mycket större incitament att visa personliga egenskaper lämpliga för politik än att en partiledning listar ett antal personer som man kan misstänka inte är för besvärliga för partiledningen. Med det föreslagna valsystemet skulle förmodligen bara ”fyra av fem av dagens rikspolitiker aldrig ha en chans att bli valda i raka personval” (länk>>).

En annan risk med ett partikollektivistiskt system av nuvarande typ är att personer från tätbebyggda områden och huvudstaden premieras genom en populationseffekt.  Det är dock viktigt att även glesare befolkade delar av landet kan representeras, i statens högsta beslutande organ. I mitt förslag – presenterat i boken Omstart Sverige – kallas denna del av staten för ”Landsrådet”. Den blir då förutom riksdagen en andra kammare och består av representanter från landets olika federala regioner, i mitt förslag landskapen, som i sin tur har egna parlament. Landskapen har den historiska kontinuitet och inarbetade identitet som är viktig för demokratisk uppslutning och engagemang. En verklig susidiaritetsprincip införs.

Staten (de två kamrarna) bör får ett tydligt begränsat mandat enligt schweizisk modell och tillåts därmed inte växa över alla breddar, vilket i sig inte bara hushåller med skattemedel utan också ger klara ansvarsförhållanden gentemot väljarna. Inga-Britt-Ahlenius idé om en fristående institution som (inte tillsätts av regeringen) som granskar statsråden är ytterligare en högst rimlig komponent i reformeringen.

Detta är bara några av de saker som behöver göras om Sverige inte ska förvandlas till en tredjerangsnation med svåra inre problem och ett accelererande förfall genom etnisk enklavering, tung kriminalitet, inskränkta rättigheter, energibrist och ett fallande välstånd.

1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat. Det är dags att gå tillbaka och göra om och göra rätt. En frihetlig och frigörande förnyelse av vårt konstitutionella system brådskar – och därefter en efterlängtad omstart.

 

P.S.
Detta inlägg har även publicerats här >>