”Hilda & Ruben” strider mot grundlagens 11 kap 6 §.

Jag talar inte gärna om ”den djupa staten” eftersom jag inte är konspiratoriskt lagd men i detta fall är det relevant. Anne Rambergs könskvoteringsinstitut och nätverk ”Hilda & Ruben” strider utan tvekan mot den strikta meritokrati som måste råda inom en så viktig sak som urvalet och rekommenderingen av domare till rättsväsendet.

Att en sådan meritokrati inte råder visades redan 2016 av Riksrevisionen men Ramberg lyckades denna gång skrämma bort både revisionen och politikerna från ”inblandning” i hennes verksamhet.

”Riksrevisionen påpekade att färre kvinnor än män hade sökt chefstjänsterna på Sveriges Domstolar, likväl var andelen kvinnor som utnämnts större än andelen män. Riksrevisionen påpekade vidare att ”flertalet av nämndens ledamöter engagerar sig i nätverk vars mål är att öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Ett sådant förhållande kan betraktas som särskild omständighet, vilket skulle kunna rubba förtroendet till opartiskhet i handläggning av ett ärende”.

Hög tid nu, i den mån man på högre ort värnar om de grundläggande principer om oväld utan vilka korruption och förfall är oundvikligt, att först peststämpla nätverket och sedan röka ur det ur sina hålor där de självgott sitter och topprider grundläggande principer för oväld och kompetens.
I klartext: man bedriver ett arbete som strider mot GRUNDLAGENS 11 kap 6 §.

Är Ni vakna Ni som säger Er vara en liberal och frihetlig opposition? Uppenbart svåra brott begås.
Kan Ni samla ihop Er och agera?

Frågorna ekar en kort sekund i den politiska rymden, för att sedan lägga sig ned att dö. Förfallets enzymer får förstås lugnt fortsätta verka. Heller det är att röra upp damm och ta en strid.

När fegheten finns överallt bland ”ledare” finns modet – ingenstans – den finns istället där makt saknas. Där förfallet finns sitter det också vid makten, vilket är den dystra logiken i själva processen.

Alla civilisationer har i sin skymningstid sett och förstått det men saknat förmåga att göra något åt det. Kan vi? Återstår att se. Men det är en högoddsare. Ser inte särskilt bra ut. Det räcker inte att röra om på ytan, vi måst ha djupgående reformer av hela konstitutionen och sedan en omstart. Omstart Sverige.
Det brådskar.

Citaten i texten är hämtade från Lars Hässlers eminenta inlägg i  Det goda samhället, här >>

Den grundläggande frågan…

Allt fler kloka människor inser samma sak. 1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat. Det är hög tid för en förnyelse av vårt konstitutionella system – och därefter en omstart.

Inte bara f.d. chefen för Riksrevisionsverket  Inga-Britt Ahlenius med god inblick i statens olika defekter och irrgångar förordar en grundlagsreform. Flera andra även juridiskt skolade tycker likadant. Även själva talmannen äskar på viktiga reformer liksom juridiskt skolade politiker.

Varför är konstitutionen i ett demokratiskt land viktig? Av flera skäl. De främsta är att det sätter ramarna för det politiska beslutsfattandet, sätter hämsko på det politiska godtycket och säkrar de grundläggande mänskliga rättigheterna från makthungriga politiker i deras dagliga arbete. Ett parti som svepts in i maktens korridorer av en tillfällig opinion ska inte enkelt kunna omstöpa landet och kullkasta rättigheter som de inte anses sig behöva för att skapa sitt utopia. Historiska exempel på detta beteende lär inte behöva redovisas. Såldes är maktdelning och grundlagssäkrade rättigheter oundgängliga för frihetens, välståndets och demokratins bevarande. För att åstadkomma allt detta har samhällsfilosofiska guldkorn under stor möda vaskats fram ur mineralbäddarna från forna civilisationer och samhällen. Den viktigaste, förutom särskilt skyddade rättigheter som yttrandefrihet och äganderätt, är maktdelningsprincipen. Den innebär att inte en enda institution – som den svenska riksdagen – ska ha all makt utan den ska balanseras av andra institutioner som en författningsdomstol och ytterligare en kammare, men även ett regionalt och kommunalt självstyre. Lägg till detta den alltid osäkra men ytterst viktiga ”tredje statsmakten” – en frihetlig och medborgartillvänd ”press”.

Ledarskapet är a och o
Även det sätt på vilket politisk ledarskap väljs är av största betydelse. Vi ser nu en handlingsförlamning i landet inför svåra problem och ett ledarskap som faller i förtroende hos befolkningen. Det är uppenbarligen inte de mest lämpade som premieras i det svenska valsystemet.  Man talar om ”folkstyre” i portalparagrafen på vår regeringsform men  vårt nuvarande valsystem med färdiga listor kontrollerade av en lite klick partiledare (och inte sällan baserade på i sig kompetenslösa kriterier som etnicitet eller kön) lämnar mycket lite utrymme för medborgarna att välja på person och därmed utkräva personligt ansvar efter utfört värv. Dessa ”knapptryckarkompanier” måste således bort.

Hur?
Här inställer sig förstås frågan: kommer vår nuvarande politiska klass att initiera ändringar som gör att de själva riskerar att berövas sin (illa brukade) makt? Säkerligen inte.

Här krävs en ny folkrörelse och partier som kommer underifrån och bär denna fråga, vilket sannerligen inte blir lätt eftersom dessa frågor upplevs som ”svåra.” och därmed inga ”valvinnare”. Fast i grunden är de ganska enkla, bara man förstår varför vi behöver reformera grundlagarna. En bättre kvalitet på ledarskapet, som inte ständigt sätter landet i stora problem, t.ex.vad gäller el-försörjning och migrationspolitikens samhällskonsekvenser, torde vara en viktig komponent för att får folk att inse att frågan är brännande och kräver handling.

Lappad och lagad men ändå defekt
Grundlagsreformerna från 1970-talet har lappats och lagats, men de grundläggande problemen gällande centralism, öppning för lagstiftningsinflation samt dåliga mekanismer för eftertanke och maktbalanser i staten har kvarstått. Detta har påtalats i t.ex. Demokratirådets rapport från 2004, kritik som tyvärr i stort sett klingat ohörd. Alliansen hade även inför 2010 års grundlagsändringar möjlighet att införa en författningsdomstol. Man hade en bred majoritet där även Miljöpartiet ingick, men Moderaterna med Reinfeldt i spetsen ville inte förnärma Socialdemokraterna som är det parti som förutom Vänsterpartiet tydligast vill behålla den i stort sett otyglade svenska demokratiska centralismen.

Minoritetsregeringar och ”folkstyret”
Sveriges konstitution är mycket väl anpassat till minoritetsstyre (RF 6 kap.) samtidigt som 1:a paragrafen i Regeringsformen säger att vår demokrati bygger på ”folkstyre”. Ytterligare en contradiction in terms som präglar hela den, ur en frihetlig och demokratisk maktdelningssynpunkt ytterst svaga Regeringsformen från 1974.

Några åtgärder
Enmansvalkretsar (”first past the post”) där alla kandidater till den politiska makten – och inte bara partiledarna – är tvungna att profilera sig, ger mycket större incitament att visa personliga egenskaper lämpliga för politik än att en partiledning listar ett antal personer som man kan misstänka inte är för besvärliga för partiledningen. Med det föreslagna valsystemet skulle förmodligen bara ”fyra av fem av dagens rikspolitiker aldrig ha en chans att bli valda i raka personval” (länk>>).

En annan risk med ett partikollektivistiskt system av nuvarande typ är att personer från tätbebyggda områden och huvudstaden premieras genom en populationseffekt.  Det är dock viktigt att även glesare befolkade delar av landet kan representeras, i statens högsta beslutande organ. I mitt förslag – presenterat i boken Omstart Sverige – kallas denna del av staten för ”Landsrådet”. Den blir då förutom riksdagen en andra kammare och består av representanter från landets olika federala regioner, i mitt förslag landskapen, som i sin tur har egna parlament. Landskapen har den historiska kontinuitet och inarbetade identitet som är viktig för demokratisk uppslutning och engagemang. En verklig susidiaritetsprincip införs.

Staten (de två kamrarna) bör får ett tydligt begränsat mandat enligt schweizisk modell och tillåts därmed inte växa över alla breddar, vilket i sig inte bara hushåller med skattemedel utan också ger klara ansvarsförhållanden gentemot väljarna. Inga-Britt-Ahlenius idé om en fristående institution som (inte tillsätts av regeringen) som granskar statsråden är ytterligare en högst rimlig komponent i reformeringen.

Detta är bara några av de saker som behöver göras om Sverige inte ska förvandlas till en tredjerangsnation med svåra inre problem och ett accelererande förfall genom etnisk enklavering, tung kriminalitet, inskränkta rättigheter, energibrist och ett fallande välstånd.

1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat. Det är dags att gå tillbaka och göra om och göra rätt. En frihetlig och frigörande förnyelse av vårt konstitutionella system brådskar – och därefter en efterlängtad omstart.

 

P.S.
Detta inlägg har även publicerats här >>

Stort fall för Sverige i ranking om äganderätt och rättssäkerhet

För svensk del innehåller rapporten 2020 besvärande statistik, som visar att Sverige från 2015 fallit från plats 19 till plats 46. ”

Utgångspunkt:
”Protection of persons and their rightfully acquired property is a central element of both economic freedom and civil society. Indeed, it is the most important function of government.

Det finns dessvärre fler avskräckande exempel än statens hantering av gruvindustrin. Ett sådant handlar ju om hanteringen av Preems utbyggnadsplaner i Lysekil. Ett annat om statens behandling av svensk skogsindustri och ett ytterligare om hur illa man behandlar ägare av strandnära marker. Med miljötillståndsprocesser som tar upp till tio år är chanserna inte stora att vår ranking kommer att stiga inom överskådlig tid.”

Till detta ska vi lägga “naturfascisterna” (= aktivister inom länsstyrelser och kommuner som  sätter små kryp och ”naturen” som väsen före människans urgamla rätt att bruka och njuta av samma natur på det ansvarsfulla sätt som man av rent egenintresse gjort i generationer) som trakasserar bönder och hemmansägare som vill flytta ett stenröse eller vill bygga en fiskebod vid sjökanten för att inte tala om den vansinniga 300-metersregeln för ”strandrätten” som i princip gör strandtomter omöjliga att någorlunda fritt bruka och förvalta.

”Det har blivit en vedertagen uppfattning att våra rättsliga institutioner inte fungerar så särskilt väl; polisen räcker inte till, våra domstolar tar på tok för lång tid på sig, fängelserna är överfulla och regeringen har ingen överdriven respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.”

Det som är särskilt allvarligt är att förvaltningsrätterna tydligen inte tycks gå att lita på när det gäller oväld och respekt för grundläggande rättigheter.

”Att vissa domstolar inte vill ta in att Europakonventionen är svensk överordnad lag är oroväckande och människor far illa. Att ordföranden i landets högsta domstol markerar att allt inte står rätt till i landets förvaltningsdomstolar är allvarligt.”

Hur ska vi få stopp på förfallet?

Det tycks tyvärr inte  vara möjligt under nuvarande regering:

”Det måste bli tydligt i ny lag att alla skall ha en effektiv möjlighet att överklaga myndighetsbeslut till domstol (inte till regeringen) ”så fort” staten kränker en konventionsrättighet och att man i den domstolen tillförsäkras en rättvis rättegång. Detta vet man på justitieministerns departement. Där säger man sig ”följa rättsutvecklingen noga”, vilket dock i klartext betyder att man håller emot så länge man kan och att det inte blir tal om några lagändringar förrän staten förlorar en rättighetstvist i allmän domstol. En sådan skamlös attityd är förfärande – mänskliga rättigheter som inkräktar på statens intressen skall hållas på avstånd och ändamålet tillåts helga medlen.”

Och är justitieminister Morgan Johansson mannen att fixa detta? Frågan är uppenbart retorisk. INGENTING i vad han företagit sig eller aviserat skvallrar om någon större respekt varken för yttrandefriheten, äganderätten eller grundläggande rättigheter i övrigt.

”En icke-jurist som justitieminister innebär med nödvändighet att vederbörande har betänkliga kunskapsluckor i helt centrala ansvarsområden.”

Jag tro dock det inte handlar så mycket om okunskap som ovilja, ovilja att minska politiseringen av rättsområdet. Man vill inte släppa kontrollen, möjligheten att intervenera. En verklig maktdelning har aldrig varit högt upp på socialisters agenda. Det är bara att titta på vår egen regeringsform för att inse det.

Ett citat från den tyska politikern socialdemokraten Herbert Whener är belysande för denna inställning. Whener kommenterade 1973 den tyska Författningsdomstolen med följande ord: ”Vi tillåter inte att rövhålen i Karlsruhe förstör vår politik”

Man kan bara hoppas att oppositionen kan inse allvaret i ovanstående och agera kraftfullt. Så här kan vi inte ha det.

Du hittar hela artikeln här>>

Låt svenska folket rösta om EU:s ”räddningspaket”!

Denna text är redan publicerad i Nyheter i dag, men förtjänar en vidare spridning. Det handlar ju nämligen om en av MRRS grundfrågor – folkstyret. Är vår demokrati fullgången eller är den ett centralistiskt politikervälde med minimalt folkligt inflytande och därför i starkt behov av reformer? Frågan är förstås retorisk. Behovet av reformer för ökat folkstyre är omfattande.

//Det så kallade räddningspaketet, som EU:s regeringschefer nu klubbat igenom i Europeiska rådet, med coronapandemin som förevändning, innebär att svenska skattebetalare belastas med en hiskelig skuldbörda. Det vore därför mer lämpligt att kalla det ett skuldsättningspaket. För vi vet ingenting om dess räddande effekt på EU-ländernas ekonomier. Däremot är det hundra procent säkert att det blir en enorm skuldsättning.

7 700 miljarder i svenska kronor ska samlas i en ”återhämtningsfond”, varav ca hälften ska ges ut i bidragsform. Beräkning av bland andra chefsekonom Michael Grahn vid Danske bank ger vid handen att den påstått skicklige förhandlaren Stefan Löfven gått med på att Sverige ska betala 120–150 miljarder i rena bidrag. Detta utgör 2–3 % av BNP, som vi aldrig kan räkna hem. Varje svensk ned till minsta spädbarn blir därmed ålagd att hiva ut minst 15 000 kronor till övriga EU utan något löfte om återbäring. Och detta ovanpå alla andra skatter som regeringen har lagt på det hårt beskattade svenska folket (4:e högsta skattetrycket i världen; 10 % över OECD-genomsnittet.)

Såsom analyser av bidrag till fattiga länder har visat finns det all anledning att frukta att man genom bidragsdelen kommer att göda både korruption och projekt som aldrig borde sett dagens ljus. I EU:s fall går dessutom bidrag till länder som själva skulle kunna få fart på sina ekonomier. Den före detta EU-ambassadören Lars Anell konstaterar följande i Svenska Dagbladet 18/7 2020.

”Det är ett svårsmält faktum att de länder som i procent av BNP får allra mest inte behöver pengarna och dessutom finns i botten på Transparency Internationals korruptionsindex…“

Till detta kommer en lånedel om 3,7 BILJONER kronor. Hela ”Återhämtningsfonden” ska betalas tillbaka fram till 2058. Även detta kommer förstås att belasta det svenska folkhushållet med enorma kostnader under mycket lång tid och med en mycket osäker utväxling av investeringen (ROI). Dessutom innebär toppmötets överenskommelse att man vill införa nya centraliserade EU-skatter, som skatt på plast och på ”nätjättar” som Google och Facebook (omsättningsavgift). Även ”klimatet” har nämnts som en ny skattebas för den allt mer centralistiska EU-byråkratin.

Hela ” räddningspaketet” innebär således ett stort kliv på vägen mot en centraliserad finanspolitik inom EU, vilket i sig går på tvärs mot EU:s grundfördrag, som säkerställer nationernas finansiella självständighet och beskattningsrätt. Grundfördraget medger inte heller att medlemsländerna ska behöva ta ansvar för andra länders skulder.

Hur mycket kan EU:s konstitution smygförändras eller köras över genom en ny praxis utan att svenska väljare får säga sitt om saken? Kan man förneka ”svenska folkets rätt att sig själv beskatta” utan att samma folk blir tillfrågat om saken? Var det detta som svenska folket sade ja till i folkomröstningen om EU-medlemskap 1994? Knappast!

Det är inte utan att misstanken infinner sig att om nu inte medborgarna själva vill öka centralismen inom EU och minska nationernas självbestämmande, har brysseleliten nu kommit på att man kan tvångsbinda länderna samman genom den skattemässigt tacksamma ”klimat- och miljöfrågan” samt i och med ”räddningspaketet” – d v s skuldsättning. Vidare finns det skrivningar i överenskommelsen, som Stefan Löfven uppenbarligen har missat, vilka kan leda till att Sverige går miste om rabatten om 11 miljarder kr om året.  Se här>>

Oavsett hur Europeiska rådets överenskommelse ändras i detaljerna, när det manglats klart i EU-byråkratin, så kvarstår faktum: en påtvingad skuldsättning av denna omfattning liksom EU:s uppenbara förändring mot en centralistisk finansiell union, med beskattningsrätt och tveksamheterna gentemot ursprungsfördraget, kan rimligen inte smygas igenom av regering och riksdag utan folkets hörande. Det vore djupt oansvarigt och direkt respektlöst mot medborgarna – som i slutändan ska stå för notan.

Det självklara kravet blir därför: Låt svenska folket säga sitt om ”räddningspaketet”!

 

Leif V Erixell, författare och ordf. i Medborgarrättsrörelsen i Sverige, MRRS.

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling

Erik Lidström, författare och Tekn. Dr.

PS
Här är artikeln i Nyheter i dag.

Se även denna viktiga artikel i samma ämne.

Vi behöver en grundligt reformerad val- och statsförfattning

Det  är utmärkt att regeringen tillsatt en ny grundlagsutredning. Tyvärr är det som vanligt marginella förändringar som föreslås, om än viktiga i sig, och som främst rör domstolarnas oberoende. Se här >>

Att ta ett mer rejält omtag för att reformera den extremt centralistiska och på all reell maktdelning tömda regeringsformen från 1974 och enkammarriksdagen från 1971 vill man inte göra. Detta är både märkligt och förståeligt

Det är märkligt ur en rationell synvinkel eftersom det vid en neutral analys framgår att vår konstitution inte har levererat. De grundläggande problemen gällande centralism (obefintligt kommunalt och regionalt självstyre), öppning för lagstiftningsinflation genom dåliga mekanismer för eftertanke och maktbalanser i staten och ett valsystem som öppnar för osjälvständiga ”knapptryckarkompanier” är saker som man inte borde få blunda för.

Det är förståeligt eftersom det är svårt att hitta några exempel i historien på maktägande grupper som frivilligt vill låta sin makt begränsas. Inte desto mindre kan det vara nödvändigt för landet skull och då måste påtryckningar komma utifrån eller att ett eller flera partier förmår frångå det kortsiktiga egenintresset och ser till landets framtid.

Det finns enstaka politiker som visat en viss insikt; t.ex. så konstaterade Peter Eriksson från Mp i samband med den famösa DÖ-överenskommelsen att:

”Vi har till och med anpassat våra lagar och grundlagar för att minoritetsstyret ska fungera utan större gnissel”. Vidare: ”Om vi, liksom de flesta andra moderna demokratier, hade haft en positiv parlamentarism inskriven i regeringsformen, alltså ett system där statsministern måste få ett aktivt stöd av en majoritet i den nyvalda riksdagen så hade partierna i större utsträckning varit tvungna att samarbeta och skapa majoriteter.” – Di 29/12-2014)

…det vill säga att då bättre uppfylla definitionen på demokrati som majoritetsstyre.

Detta med de ständigt återkommande minoritetsregeringarna i Sverige (som ständigt lämnar öppningar för små extrempartier med närmast obefintligt folkligt stöd att styra och ställa) samt det närmast obefintliga inslaget av personval och en stark koppling mellan valda och deras valkretsar gör att hela den princip som vår nuvarande regeringsform bygger på, alltså folksuveränitetsprincipen, måste sättas i fråga. Den fungerar inte; saknar kopplingar till den politiska processens faktiska funktionssätt. 

Maktdelningen skulle bort

I ett utslag av politiskt högmod ansåg man för runt 50 år sedan att det var lämpligt att göra sig av med C.L. Montesquieus geniala tanke om maktdelning från ”Om lagarnas anda” från 1757 för att istället slå in på Jean-Jacques Rousseau och hans metafysiska demokratisyn där den s.k. ”Allmänviljan” skulle vara styrande – och tolkas. I Sveriges fall genom folkets valda representanter.

Nedan följer en passus från förarbetena till 1974 års regeringsform:

”Den nya grundlagen skulle över huvud taget inte konstituera ett system med krafter som balanserade varandra. I författningen borde det, enligt grundlagberedningen, komma till klart uttryck att all offentlig makt i landet primärt ligger hos folket [sic]”. – SOU 1972:15

Folksuveränitetsprincipen håller inte för granskning

Man behöver inte reflektera länge för att inse det empiriskt ohållbara i hela denna tankemodell. Ty vem tolkar och omvandlar folk- eller ”allmänviljan” till lagar? Inte är det folket utan – politikerna. Och hur vet man att det är ”folkviljan” som manifesteras i dessa hundratals- eller tusentals lagar som beslutas under t.ex. en minoritetsregering. Det vet man inte. Och kan inte veta.

Den nuvarande svenska Regeringsformen har således sin grund i ett anti-konstitutionellt, irrationellt tänkande där politikerna på ett metafysiskt mystiskt sätt anses bära folkviljan i alla de beslut som fattas under en mandatperiod – och därför egentligen inte behöver någon motvikt i form av en andra kammare eller övergripande kontrollinstans som en författningsdomstol – beslut som dessutom fattas utan folkets direkta hörande via folkomröstningar.

Hela idén om att folksuveränitetsprincipen skulle råda i Sverige är vid närmare eftertanke helt utan både logik och empirisk förankring i de reella processerna. Det är en chimär, metafysik, blå dunster –  en konstitutionell falskhet.

Bättre kan vi. Till exempel att inse och erkänna att ledarskap väljs av folket och därefter agerar självständigt men måste tyglas av en frihetlig konstitution, stå till personligt ansvar vid val och underställa sig mekanismer som möjliggör eftertänksamma lagprocesser, säkrade grundläggande mänskliga rättigheter (som äganderätt och yttrandefrihet), ett effektivt ”gatsopande” rättsväsen och balanserande maktcentra på det att medborgarna kan vara trygga i sitt arbete med att i fred och frihet bygga sina liv och landets välstånd tills dess att nästa val anländer.

Förutom en författningsdomstol så skulle en andra kammare ytterligare befästa maktdelningsprincipens återinträde och välkomna segertåg inom svensk konstitutionellt tänkande och praxis.

Vad skulle då en andra kammare bestå av?

En av etablissemanget hallstämplad statsvetare Olof Ruin hade i SvD Debatt (25/4-2020) den föga geniala idén (bland andra bra idéer som skilda valdagar för kommun och riksdagsval) att en andra kammare skulle bestå av gamla avdankade politiker typ Fredrik Reinfeldt och Gudrun Schyman. För att liksom ytterligare befästa det redan mycket tunt demokratiska broiler- och politikerväldet.

En mer seriös reflektion man kan göra är att även glesare befolkade delar av landet måste ha representanter i statens högsta beslutande organ. De skulle då komma från landets olika federala regioner, i mitt förslag landskapen (som har sina egna parlament!). Åldersgränsen höjs till 35 år i denna andra kammare. Det behövs tid  för kunskapsinhämtning och livserfarenhet – som ohotad är den bästa erfarenheten av alla. Vi måste återinföra ett inslag av excellens i de folkvalda kamrarna och komma bort från nuvarande broilersystem, kvoteringshysteri baserad på ytliga kollektiva markörer som kön eller etnicitet och istället återfinna individen, meritokratin och  ”The Content of Character”. Det är det som ska räknas. Bara det.

Och valsystemet?

Det lär inte råda något tvivel om att val i majoritetsvalkretsar där personen i första hand och inte partiet eller partiledaren är tvungen att profilera sig, ger mycket större incitament att visa personliga egenskaper lämpliga för politik än att en partiledning listar ett antal personer som man kan misstänka inte är för besvärliga för ledningen, samt att länken mellan väljare och valda stärks. I alla fall en av de två kamrarna bör ha detta valsystem.

Statens räckvidd?

Staten får ett tydligt begränsat mandat – en uppdragsbeskrivning i grundlagen – enligt schweizisk modell och tillåts därmed inte växa över alla breddar, vilket i sig inte bara hushåller med skattemedel utan också ger klara ansvarsförhållanden gentemot väljarna. Regioner (landskapen) och kommuner får mycket mer att säga till i en federalistisk struktur enligt subsidiaritetsprincipen, vilket ger en pluralism av livsmöjligheter och en utvecklande institutionell konkurrens.

Det är dags att erkänna att 1970-talets författningsreformer var ett stort misstag eller som historikern Mikael Svanberg sagt apropå att konstitutioner normalt skaps i nationella krislägen:

”I Sverige däremot ägnades 20 år att lösa problem som de flesta var överens om inte fanns”. (Den svenska revolutionen, 2010)

Nu däremot närmar vi oss snabbt ett nationellt krisläge (oavsett pandemin som förstås förvärrar saken ytterligare). 1970-talets konstitutionella reformer har inte levererat: de politiskt skapade problemen är stora inom snart sagt alla samhällsområden från skola till försvar över misslyckad migrations- och integrationspolitik, usle kvalitet på lagstiftning (som t.ex gymnasielagen för afghanerna) ett ytterst ofärdigt och ineffektivt rättsväsende, urholkad äganderätt och yttrandefrihet och en allmänt usel beredskap för stora kriser. För att nu nämna något.

Det är dags att gå tillbaka och göra om och göra rätt.

Det är hög tid för en förnyelse av vårt konstitutionella system – och därefter en omstart.

PS
Håller du med om ovanstående och vill ha en fördjupning så ta gärna del av >>denna litteratur.

DS
Detta inlägg har tidigare publicerats på newsvoice.se

Det goda samhället i ett enklaverat land

Om en av målbilderna för ett gott samhälle är att alla medborgare i en demokrati på någorlunda samma villkor ska kunna delta i den politiska diskussionen ”på torget” om gemensamma angelägenheter, så behöver man inte reflektera särskilt länge för att inse att ju mer diversifierat ett samhälle är språkligt, kulturellt och etniskt desto mer måste dessa centrifugala krafter balanseras av ett starkt centrum. Detta är inte minst viktigt för en nationellt verkande medborgarrätt d.v.s att både respekten för lagen och möjligheten att med framgång upprätthålla den är beroende av att våldsmonopolet respekteras, lagen kan läsas och respekteras av alla hederliga medborgare och inte via t.ex. språkproblem eller sharialagar missförstås, ignoreras alternativt aktivt motarbetas i nämnda enklaver.

Detta stod klart redan för JS Mill för över 100 år sedan när han i sin skrift Representative Government skrev:

”…ett folk som består av olika nationaliteter och olika språk, utan en  delad gemensam ansvarskänsla för det övergripande nationella, kan inte skapa den allmänna medborgerliga opinion och uppleva de delade gemensamma aktuella och historiska erfarenheter som krävs för att den representativa demokratin ska kunna fungera och i längden fortleva.”
(min. övers.)

Alternativet till detta riskerar med hög sannolikhet att bli ett Babels hus med lågt socialt kapital, pyrande etniska konflikter och stora alternativkostnader för kommunikation.
Kanske är vi redan där i Sverige?

Brottsbana som en konsekvens av utanförskap

Det finns knappt någon kriminolog som inte skulle säga att en känsla av utanförskap och bristande kontakt, tillit och koppling till majoritetssamhället är en mycket central orsak bakom den s.k. gängkriminaliteten i våra ”utsatta områden”. I t.ex. A develompental model of gang involvment (Howell et al. >>) tar man just upp sådana viktiga påverkansfaktorer som skolans och socialisationens påverkan.

Att få känna delaktighet och sammanhang och bygga en identitet med prioritet på anknytning till det omgivande samhället och dess språk, kultur och historia är av allt att döma mycket viktigt för att minska utanförskapet och därmed också rekryteringen till alternativa ”karriärval” som bygger på utanförskap och bitterhet gentemot majoritetssamhället.

Ett gemensamt språk – för identitet, arbete, lag och ordning

En central sak och som bara centrum/staten – och andra krafter som värnar JS Mills sammanhållning – kan säkerställa är ett gemensamt språk, vilket av både historiska och praktiska orsaker måste bli majoritetsspråket (majoriteten skulle aldrig acceptera något annat) vilket i sin tur betyder det språk som landet grundats i – med trådar lång tillbaka i historiens töcken. Detta språk också blir nyckeln till landets kultur och historia vilket i sin tur befordrar en gemensam referensram för både samtal och identitet.Lägg till detta att det är en av huvudnycklarna nyckel till den nationella arbetsmarknaden.
I Sveriges fall är detta naturligtvis svenskan.

Det är därför det svenska skattefinansierade hemspråkssystemet (specialundervisning på importerat “modersmål”) samt att man sorterar in barn till utländska föräldrar födda i Sverige i “svenska som andraspråk” är så olyckliga. Signalvärdet är otvetydigt: “Du ska inte bli svensk,. Behåll dina föräldrars kultur som prioritet ett!
Ett integrationspolitiskt självmål.

Se denna rörande video för hur svenskan som ”andraspråk” uppfattas av elever (och föräldrar) som uppenbarligen vill integreras och bli betraktade som svenskar men inte får det genom en benhård multikulturalistisk självmålspolitik: >>

Flerdimensionell problembild

Problemen med hemspråk eller ”modersmålsundervisning” som det numera kallas är flerfaldiga:

1 Det fjärmar barnen från de som skolan betraktar som ”riktiga” svenskar. Barnen få således indirekt den skadliga informationen att de inte tillhör denna grupp. De lyfts ur klassen för att läsa svenska som ”andraspråk”. En mångfald empiriska data visar att detta är sårande för eleverna. De blir lätt att inte uppleva sig som en av dem – ett förfrämligande.

2 ”Resultaten visar att eleverna upplever ett starkt utanförskap i relation till såväl lärare som skolans övriga elever.” Eleverna upplever att de är ”särbehandlade i mindre grupp, varvid de upplevde undervisningen som en lägre form av svenska”. (Parszyk 1999, >>).

3 ”Deras stora motivation att få tillhöra gjorde att de kämpade för att få vara kvar i gemenskapen” (Torpsten, 2008, >> ).” Fler fakta kring detta finns. 

4 Via detta fokus på ”modersmålet” tvingar skolan isär eleverna från sin svenska tillhörighet och signalerar att det land deras föräldrar kom ifrån är deras verkliga hemland. I Sverige arbetar man. Övrig lojalitet eller anknytning är inte nödvändig. Man bygger således in utanförskap och försvårar integrering och assimilering i själva pedagogiken. Ett mer självdestruktivt system för nationella sammanhållning och byggande av ett starkt socialt kapital är svårt att tänka sig.

5 Kostnaden för hela hemspråkscirkusen är svår att få fram men en lågt satt beräkning landar på runt 4 miljarder kr per år. Pengar som kunde användas till en förstärkning av svenskundervisningen för de nytillkomna medan de födda i Sverige inte längre behöver slitas från sina klasser och svensktalande kamrater.

Mera om ”hemspråket” som icke-inkludering

På Facebook fanns 2017 ett inlägg av mannen i en till Sverige inflyttad kroatisk familj. Han beskriver i inlägget den svenska skolan inför häpna läsare i hans hemland. Inläget fick stor spridning. Skribenten berättar hur familjens barn på skattebetalarnas bekostnad skjutsas till annan skola för att läsa kroatiska. På den till synes självklara frågan om man inte bör prata svenska hemma istället svarar läraren ”Inte alls. Hemma bör Ni tala Kroatiska”.

Hela denna gentemot assimilering motsatta politiken går tillbaka på den sedan länge falsifierade hypotesen (se bl.a. C.H. Rossell 1998, >>) att barnet lär sig bättre om det är ”tvåspråkigt” samt att svenska staten, d.v.s. svenska skattebetalare, har någon slags skyldighet betala för att barnet ska få behålla de invandrade föräldrarnas språk – vilket de förstås inte enligt någon rimlig etisk eller logisk princip har. Det är upp till dem. Men även om hypotesen om att det skulle finns små fördelar med påtvingar tvåspråkighet med prioritet för det invandrade  “modersmålet” gentemot majoritetsspråket, ur en teoretisk inlärningssynvinkel skulle stämma, så väger fördelarna inte upp de uppenbara integrationsmässiga nackdelarna. Och i det svenska utbildningssystemet har bevisligen inga sådana fördelar heller kunnat upptäckas med tanke på det stigande antalet ungdomar från utanförskapsområdena som (trots modersmålsundervisning) inte ens har gymnasiebehörighet. Så den “fördelen” är uppenbarligen icke-existerande. 

Om en svensk medborgare emigrerar till t.ex Japan så skulle ingen Japansk politiker ens komma på tanken att de skulle förbruka japaners skattemedel för att migranter skulle lära sig svenska med det absurda argumentet att de på så vis lättare skulle komma in i det japanska samhället eller av några andra skäl överhuvudtaget.

 

Ingen kulturförnekelse behövs

Ingen behöver förneka sitt etniska eller kulturella ursprung men alla behöver komma in under en nationell demokratisk lojalitet och anknytning vilket innebär att alla ska ges möjligheter att delta i att bygga ett bättre och mer fredligt och välmående Sverige. Känns sig svensk och vara stolt över det. Psykologisk forskning visar att ett starkt självmedvetande och stolthet över sitt sammanhang ger en större nyfikenhet och öppenhet för det främmande, så länge det inte hotar den egna identitetens värdemässiga demokratiska och jämlikhetsdrivna grundpelare. Det behövs för att inte samhället ska falla isär i etniska, religiösa och kriminella enklaver. Vi ser idag tydliga tecken på sistnämnda och den multikulturalistiska ideologin har otvetydigt en stor del i detta.

Som sagt: ju starkare de centrifugala krafterna är desto starkare måste de enande och sammanhållande vara för att hålla ihop och hindra ett sönderfall. Det är enkel logik. Vi behöver rakryggade politiker som kan och vågar ta strid mot denna relativiserande, självförnekande och splittrande ideologi liksom mot det pedagogindustriella egenintresse den genererat och istället se till både elevernas och Sveriges bästa.

I Danmark har man förstått allt detta sedan ett bra tag tillbaka, se t.ex. här:>> liksom i de allra flesta västländer. Men i Sverige har vi kolossalt svårt att frigöra oss från den multikulturalistiska drogen som sänker oss allt djupare i etnifiering, enklavering, utanförskap, kriminalitet och onödiga kostnader för rättsväsendet.

Hög tid för en tillnyktring!

PS.
När man studera litteraturen kring skattefinansierat hemspråk så blir det uppenbart hur extremt marinerad i en multikulturalistisk ideologin dessa förment objektiva språkforskare är. Deras motstånd mot en assimilerande språkpolitik bottnar mera i att man anser att de nyanlända ska behålla sin distans till majoritetssamhället (med den högst sannolika uppfattningen att om man insisterar på svenskan så stödjer man typ “nationalism” och annat, vilket i så fall avslöjar deras – föga genomtänkta – ideologiska stans) och istället omfamna sin tidigare kultur även på det språkliga planet, snare än att aktivt ledas in i omsorg om ett sammanhållet samhälle med ett gemensamt språk som är första språket för alla i Sverige. En distansering som f.ö. ofta går på tvärs mot både föräldrar och barnens naturliga (överlevnads)instinkter att passa in – utan att överge sitt kulturella bagage – och därmed få en bredare palett av livsmöjligheter i det nya landet.