Förfrågan från systerförening

En förfrågan har kommit från en systerförening till oss, kallad Föreningen Medborgarperspektiv, att vidarebefordra en information riktad till våra medlemmar, vilket jag härmed gör.

”Inbjudan till Medborgarrättsrörelsens medlemmar att bli skribenter i WikiPolitik.

WikiPolitik ska bli uppslagsverket för de frågor som mest påverkar politiken.

Föreningen Medborgarperspektiv.se har liknande åsikter om Sveriges behov av politisk förändring som er förening har. Bristande kunskap är ett stort problem. Här presenteras ett förslag hur vi som enskilda kan medverka till att förbättra insikten i de ämnen som kräver bättre lösningar än vad vi har i dagens Sverige.

Vi söker nu skribenter bland en bredare krets samhällsengagerade individer.

Vi bjuder in er till medverkan i ett projekt för att höja den politiska kunskapen hos medborgare, en förutsättning för att de ska kunna kräva en bättre fungerande politik. Att klaga utan att veta eller förstå ger inga resultat. Kunskap är första steget till makt.

En tydlig majoritet anser att Sverige är på fel väg. Alldeles för få kan vara tydliga med vad som behöver ändras. Det saknas helt enkelt lättfattliga relativt korta beskrivningar i de flesta politiska ämnen. Inte undra på att politiska debatter på TV blir i det närmaste obegripliga. I värsta fall kan man få uppfattningen att två motsatta åsikter är lika bra efter 3 min munhuggande. Tex när Ygeman berättar att vi har en bra energipolitik med fortsatt prioritet att fortsätta bygga ut med förnybar vindkraft som gett oss exportöverskott av el. Sanningen är tvärtom men tittaren utan djupare kunskap blir inte övertygad om det tokiga i ministerns uttalande.

WikiPedia ger inte  vägledning om var problemen finns och vad som behöver ändras.

Det är en god gärning om du har specialkunskap i viktiga ämnen och därmed kan medverka som skribent i detta projekt. Ett nytt Wiki (snabb) med fakta och analys behövs  så snart möjligt. WikiPolitik har en egen webbplats som kommer att introduceras till media när vi kommit upp i ett 20-tal ämnen eller fler.

Detta är vårt motto: WikiPolitik – när jag begripit vad som är fel kan jag kräva det som blir rätt.

Vi bifogar ett exempel som behandlar det misstolkade uttrycket mångkultur. För att få rätt nivå bjöd vi in Leif Erixell som bidragit på flera sätt  med sin stora kunskap i bla detta ämne. Utgångspunkten är att formulera en relevant fråga som i detta fall blev  ”Kan reglerna för mångkultur bestå när allt blev annorlunda efter beslutet 1975?

Sedan redovisar man nödvändiga fakta och ger exempel på oönskade effekter. Man lämnar sedan svar på den egna frågan. Formulering på frågan ger möjlighet att begränsa ämnet på ett hanterbart sätt. Avslutningsvis ger man förslag på frågor till makthavare och politiker. Med detta som grund ska både läsare och journalister vara mer rustade och visa att de inte nöjer sig med svammel eller icke förpliktigande svar. Allt för att kunna påverka en bättre framtid.

Vi uppskattar om du hör av dig med aktivt intresse och eget förslag till ämne. Ställ gärna frågor eller diskutera med mig om vad som kan bli ditt bidrag. Inget är självklart men som en medlem i en förening kan detta vara ett bra exempel vad vi enskilda kan medverka med.

Ett alternativ som jag fick från Elsa Widding är att hon refererar till 3 texter som hon bedömer på bästa sätt kan tjäna som underlag för andra att ställa samman. Metoderna att komma framåt kan vara olika men de är resultatet som räknas.

Med vänlig hälsning

Föreningen Medborgarperspektiv

Lars Bernhoff
projektledare 0739809830
lars.bernhoff@gmail.com

Ämnesförslag för WikiPolitik. Listan kommer att göras längre.

Cybersäkerhet, Friskolor, Skolresultaten – verkligheten, Kärnkraft, Kriminalpolitik, Polisens roll och förutsättningar, Strandskydd, Energi- och elbristen, Sveriges bistånd – nytta och omfattning, Kinas internationella inflytande, Gängvåld och klaner, Coronahanteringen, Pensionernas utveckling, Tjänstemannansvaret – aspekter, Assistansersättning – regler och tillämpning, Järnvägsnätet och höghastighetståg, Miljöregelverkens inverkan, Invandring och integrationskostnad, Yttrandefrihet- teori och praktik.

Leif Erixell ställer till vårt förfogande texter att hämta från hans nya bok Liten handbok för alternativa tänkare : Inklusive en samhällspolitisk ordbok  “/

10 + 2 saker som borde göras under 2022

Starkt inlägg i debatten av affärsjuristen Claes Sjölin.
Här följer en sammanfattning av punkterna samt en länk till själva artikeln.

  1. Ge skogsägare upprättelse.
  2. Se till att de mänskliga rättigheterna i praktiken blir mänskliga rättigheter också för näringslivet.
  3. Gör om strandskydden i grunden.
  4. Ta det svenska raset i internationell ranking på allvar.
  5. Se till att Sverige rättar sig efter Europadomstolens domar.
  6. Se till att aktivistiska tjänstemän och deras chefer fälls för tjänstefel när de utan rättsligt stöd försöker runda lagen.
  7. Ge tillbaka större makt över straffmätningen till domstolarna.
  8. Vänta inte med att stärka domstolarnas oberoende ställning.
  9. Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta reda på hur stora vatten- och markområden av landets yta som på ett eller annat sätt är miljöskyddade (och rimligheten i detta).
  10. Ge oss en riktig justitieminister.

Och till detta vill jag tillägga:

11. Gör om valsystemet till personval i enmansvalkretsar så att de valda får en direkt ansvarskoppling till dem som valt dem och inte i första hand till respektive partiledningen som ängslig röstboskap. Först då kan vi få in verklighetens folk och också få en lagstiftning som på allvar kan ta i tu med ovanstående. Innan dess kommer tyvärr mycket lite att hända.

12. Återinför maktdelningsprincipen med två kammare för en mer övertänkt och genomtröskad lagstiftning som inte, som nu, är extrem känslig för olika, av högljudda aktivistgrupper, uppiskade opinioner vare sig dom säger sig stå för “öppna gränser”, att insekter i ett stenrösen har företräde framför äganderätt och rådighet över sin egen mark, ogrundad klimatalarmism (med påföljande energikris) eller olika importerade  vänsterideologier som multikulturalism, identitetspolitik, kvoteringsmani och påbjuden kulturell självspäkelse. Återupprätta Montesquieu!

Här är artikeln >>