En fördjupad demokrati kräver en utökad medborgardialog

I dag tillfrågas medborgarna vart fjärde år och skall då ta ställning till vilket parti de skall rösta på. Ett parti som har ett program som omfattar en mängd olika frågor där en del överensstämmer med den röstandes uppfattning och andra kanske inte. Efter att valet är över kan den politik som förs avvika från det som stod i programmet. Under de fyra åren fram till nästa val har medborgaren inget att säga till om. Detta inbjuder inte till att intressera sig för samhällsfrågor och politik. En spricka som vidgas till en klyfta uppstår mellan politikerväldet och medborgaren.

En demokrati behöver kunniga, intresserade och engagerade medborgare för sin långsiktiga överlevnad. Motsatsen leder till apati och successivt växande politikerförakt.

Ett botemedel är möjlighet till beslutande folkomröstningar. Det möjliggör för intresserade att deltaga i beslutsprocessen. Med modern it teknik kan detta åstadkommas enkelt, billigt och säkert.

Så här skulle detta kunna organiseras på det kommunala planet: Kommunen etablerar en hemsida på vilken en kommunmedborgare kan upprätta ett upprop till folkomröstning. Där skall anges vem eller vilka som är initiativtagare och kontaktinformation, vilken fråga det gäller, en beskrivning av frågan, var mer information finns att hämta samt kanske en inbjudan till ett offentligt möte.

Vidare skall det finnas plats att anmäla att man stödjer initiativet vilket kräver inloggning med BankID. Om initiativet samlar föreskrivet antal som stödjer det (idag 10 % av kommunens röstberättigade medborgare före ett visst datum) skall kommunen utlysa en folkomröstning i frågan. Detta sker på likartat sätt via kommunens hemsida. Där framgår vad frågan gäller, var man kan hämta mer information, datum då omröstningen avslutas samt hur man efter inloggning med BankID kan avlägga sin röst.

Idag har närmare 90% av röstberättigade medborgare BankID. Det måste således finnas en möjlighet att även avlägga en röst på traditionellt sätt vilket kan ske t.ex. på kommunkontoret och/eller en postanstalt.

Givetvis bör ett likadant system etableras på nationell nivå. Om vi inte, genom den politiska klassens likgiltighet för medborgarnas uppfattningar mellan valen, vill få ett ökat politikerförakt, är det hög tid för våra politiker på både kommunal- och riksnivå att inse att endast en mer aktiv dialog med medborgarna kan ge demokratin den legitimitet som krävs för både själva samhällskontraktets bevarande och ett minskat politikerförakt.

 

P.S.
Idag får enligt lag
namnunderskrifter endast samlas in på papper och inte digitalt, till exempel via internet. Men med tanke på att medborgarna anses betrodda att göra så känsliga saker som bankärenden med BankID, borde det inte vara några problem att rösta via detta system. Här har politikerna en läxa att göra och snarast modernisera folkomröstningsinstitutet!